Kiełki Duo brokuł rzodkiewka

Kiełki Duo brokuł rzodkiewka

Kieł­ki Duo bro­kuł rzod­kiew­ka For­mu­ła DUO to połą­cze­nie dwóch naj­po­pu­lar­niej­szych rodza­jów kieł­ków: bro­ku­łu oraz rzod­kiew­ki. Takie połą­cze­nie umoż­li­wia szyb­kie i pro­ste uzu­peł­nia­nie codzien­nych dań o wyra­zi­ste, lek­ko pikant­ne...
Kiełki Duo na patelnię

Kiełki Duo na patelnię

Kieł­ki Duo na patel­nię For­mu­ła DUO na patel­nię to kom­po­zy­cja kieł­ków, któ­re ide­al­nie pasu­ją do dań poda­wa­nych na cie­pło. Takie połą­cze­nie umoż­li­wia szyb­kie i pro­ste uzu­peł­nie­nie codzien­nych dań o war­to­ścio­we dodat­ki. Kieł­ki są...
Mix kiełków

Mix kiełków

Mix kieł­ków Połą­cze­nie trzech rodza­jów kieł­ków: lucer­ny, rzod­kiew­ki oraz socze­wi­cy to mie­szan­ka mają­ca zaspo­ko­ić ocze­ki­wa­nia naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. Ide­al­nie kom­po­nu­ją się ze świe­ży­mi sałat­ka­mi. Wartości odżywcze Wycho­dząc...
Kiełki słonecznika

Kiełki słonecznika

Kieł­ki sło­necz­ni­ka roz­po­znać moż­na po lek­ko orze­cho­wym  sma­ku oraz chru­pią­cej kon­sy­sten­cji. Świet­nie sma­ku­ją jako prze­ką­ska oraz doda­tek do sała­tek lub pasty jajecz­nej. Zawie­ra­ją w sobie duże ilo­ści skład­ni­ków odżyw­czych...
Mieszanka Stir Fry

Mieszanka Stir Fry

Mie­szan­ka Stir Fry to uni­kal­ne połą­cze­nie kieł­ków socze­wi­cy, faso­li Mung oraz cie­cior­ki, któ­re prze­zna­czo­ne są do poda­wa­nia na cie­pło. Kieł­ki mają deli­kat­ny smak, któ­ry dobrze kom­po­nu­je się z kur­cza­kiem, ryba­mi, ryżem czy kaszą. Są...
Skip to content