Kieł­ki rzodkiewki

mają wyra­zi­sty, ostry smak.  Świet­nie nada­ją się do kana­pek, twa­roż­ku i sała­tek. Są one praw­dzi­wą kopal­nią skład­ni­ków odżyw­czych, mine­ral­nych, wita­min, takich jak: kwas folio­wy, wita­mi­na C, B6, E, Fos­for, Man­gan. Kieł­ki rzod­kiew­ki są rów­nież źró­dłem błon­ni­ka pokarmowego.

Wartości odżywcze

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom Naszych Klien­tów wyko­na­li­śmy bada­nia w akre­dy­to­wa­nym labo­ra­to­rium pod kątem okre­śle­nia war­to­ści odżyw­czych, wita­min w naszych produktach.

W celach infor­ma­cyj­nych umie­ści­li­śmy peł­ną tabe­lę war­to­ści odżyw­czych na ety­kie­tach. Wyni­ki badań dla kieł­ków rzod­kiew­ki przed­sta­wia­ją się następująco:

War­to­ści odżyw­cze w 100 g produktu

War­tość energetyczna 244 kJ / 58 kcal
Tłuszcz
w tym kwa­sy tłuszcz. nasycone
1,2 g
0,1 g
Węglo­wo­da­ny
w tym cukry
5,3 g
1,7 g
Błon­nik 3,7 g
Biał­ko 4,7 g
Sól 0,02 g
Kwas folio­wy 96,3 µg (48% *)
Wita­mi­na C 35,2 mg (44% *)
Wita­mi­na B6 0,3 mg (21% *)
Wita­mi­na E 2,09 mg (17% *)
Fos­for 126,9 mg (18% *)
Man­gan 0,32 mg (16% *)

* Dzien­ne Refe­ren­cyj­ne War­to­ści Spo­ży­cia wita­min i skład­ni­ków mine­ral­nych (dla oso­by dorosłej)

Polecane przepisy

Rola­da scha­bo­wa z kieł­ka­mi i świe­żą bazylią

Sałat­ka z kieł­ka­mi rzod­kiew­ki i słonecznika

Zup­ka sero­wa z kieł­ka­mi rzodkiewki

Czy wiesz, że?

Kieł­ki rzod­kiew­ki były sto­so­wa­ne jako lek już w sta­ro­żyt­nych Chinach.

Skip to content