Kieł­ki Duo bro­kuł rzodkiewka

For­mu­ła DUO to połą­cze­nie dwóch naj­po­pu­lar­niej­szych rodza­jów kieł­ków: bro­ku­łu oraz rzod­kiew­ki. Takie połą­cze­nie umoż­li­wia szyb­kie i pro­ste uzu­peł­nia­nie codzien­nych dań o wyra­zi­ste, lek­ko pikant­ne sma­ki. Kieł­ki zawie­ra­ją w sobie dużo skład­ni­ków odżywczych.

Wartości odżywcze

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom Naszych Klien­tów wyko­na­li­śmy bada­nia w akre­dy­to­wa­nym labo­ra­to­rium pod kątem okre­śle­nia war­to­ści odżyw­czych, wita­min w naszych produktach.

W celach infor­ma­cyj­nych umie­ści­li­śmy peł­ną tabe­lę war­to­ści odżyw­czych na ety­kie­tach. Wyni­ki badań dla kieł­ków sło­necz­ni­ka przed­sta­wia­ją się następująco:

War­to­ści odżyw­cze w 100 g produktu

War­tość energetyczna 208 kJ / 50 kcal
Tłuszcz
w tym kwa­sy tłuszcz. nasycone
2,7 g
0,3 g
Węglo­wo­da­ny
w tym cukry
2,3 g
1,6 g
Błon­nik 3,1 g
Biał­ko 2,7 g
Sól 0 g
Wita­mi­na E 2,66 mg (22%*)
Tia­mi­na 0,22 mg (20% *)
Wita­mi­na B6 0,26 mg (19% *)
Kwas folio­wy 30,8 µg (15%*)
Miedź 0,31 mg (31%*)
Man­gan 0,33 mg (17%*)

* Dzien­ne Refe­ren­cyj­ne War­to­ści Spo­ży­cia wita­min i skład­ni­ków mine­ral­nych (dla oso­by dorosłej)

Polecane przepisy

Sałat­ka z kieł­ka­mi rzod­kiew­ki i słonecznika

Nale­śni­ki z kieł­ka­mi i sosem pomidorowym

Maka­ron ryżo­wy z warzy­wa­mi i kiełkami

Czy wiesz, że?

Kieł­ki sło­necz­ni­ka są goto­we do spo­ży­cia w cią­gu sied­miu dni od posadzenia.

Skip to content