Roz­ma­ryn

ma wyraź­ny słod­ka­wy zapach oraz bar­dzo aro­ma­tycz­ny, lek­ko pikant­ny smak. Świe­że lub suszo­ne liście sto­su­je się jako przy­pra­wę do zup jarzy­no­wych, sała­tek, pie­czo­ne­go mię­sa, ryb i suró­wek. Roz­ma­ryn nada­je przy­jem­ny smak tak­że deli­kat­nym twa­ro­gom. By gril­lo­wa­ne potra­wy zyska­ły wyjąt­ko­we­go aro­ma­tu moż­na na roz­ża­rzo­ny ruszt poło­żyć całą gałąz­kę tego zioła.

Jak zadbać o ziółko?

Postaw jeśli to moż­li­we w nasło­necz­nio­nym miej­scu o tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej oko­ło +21°C. Pod­le­waj czę­sto a dłu­żej zacho­wa świeżość.

Polecane przepisy
Czy wiesz, że?

by roz­ma­ryn zacho­wał swo­je wła­ści­wo­ści nale­ży prze­cho­wy­wać go w zamknię­tych, ciem­nych naczyniach.

Skip to content