Tymia­nek

ma pikant­ny, ale przy­jem­ny smak. Jego aro­mat dobrze kom­po­nu­je się z wędli­na­mi oraz pasz­te­ta­mi, a tak­że z róż­ny­mi rodza­ja­mi serów. W bar­dzo małych ilo­ściach doda­je się go do sma­żo­nych ryb i podro­bów. Dobrze kom­po­nu­je się w zupach warzyw­nych, sosach i sałat­kach ziemniaczanych.

Jak zadbać o ziółko?

Postaw jeśli to moż­li­we w nasło­necz­nio­nym miej­scu o tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej oko­ło +21°C. Pod­le­waj czę­sto a dłu­żej zacho­wa świeżość.

Polecane przepisy
Czy wiesz, że?

suszo­ny tymia­nek zacho­wu­je swo­ją świe­żość od osiem­na­stu mie­się­cy nawet do dwóch lat.

Skip to content