Kieł­ki brokułu

o lek­ko pikant­nym sma­ku oraz wyra­zi­stej, zie­lo­nej bar­wie. Dosko­na­le nada­ją się do róż­nych sała­tek i kana­pek. Są praw­dzi­wą kopal­nią skład­ni­ków odżyw­czych oraz wita­min, takich jak: kwas folio­wy, nia­cy­na, wita­mi­na C oraz B6. Kieł­ki bro­ku­łu są rów­nież źró­dłem błon­ni­ka pokarmowego.

Wartości odżywcze

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom Naszych Klien­tów wyko­na­li­śmy bada­nia w akre­dy­to­wa­nym labo­ra­to­rium pod kątem okre­śle­nia war­to­ści odżyw­czych, wita­min w naszych produktach.

W celach infor­ma­cyj­nych umie­ści­li­śmy peł­ną tabe­lę war­to­ści odżyw­czych na ety­kie­tach. Wyni­ki badań dla kieł­ków bro­ku­łu przed­sta­wia­ją się następująco:

War­to­ści odżyw­cze w 100 g produktu

War­tość energetyczna 231 kJ / 55 kcal
Tłuszcz
w tym kwa­sy tłuszcz. nasycone
1,3 g
0,2 g
Węglo­wo­da­ny
w tym cukry
4,6 g
1,3 g
Błon­nik 3,1 g
Biał­ko 4,7 g
Sól 0 g
Kwas folio­wy 148 µg (74% *)
Wita­mi­na C 29,7 mg (37%*)
Wita­mi­na B6 0,45 mg (32%*)
Nia­cy­na 2,89 mg (18%*)

* Dzien­ne Refe­ren­cyj­ne War­to­ści Spo­ży­cia wita­min i skład­ni­ków mine­ral­nych (dla oso­by dorosłej)

Polecane przepisy

Nale­śni­ki z kieł­ka­mi i sosem pomidorowym

Rola­da scha­bo­wa z kieł­ka­mi i świe­żą bazylią

Czy wiesz, że?

Kieł­ki bro­ku­łu naj­le­piej sma­ku­ją jako doda­tek do past i twarogów.

Skip to content