Mro­żo­ne kieł­ki faso­li Mung

dzię­ki pro­ce­so­wi mro­że­nia zacho­wu­je swo­ją świe­żość przez dłu­gi czas. Mro­żo­ne kieł­ki faso­li Mung sto­su­je­my do dań na cie­pło. Są one skład­ni­kiem wie­lu mro­żo­nych mie­sza­nek warzyw­nych.  Kieł­ki te pro­du­ku­je­my z nasion o naj­wyż­szej jako­ści, są one boga­tym źró­dłem kwa­su foliowego.

Wartości odżywcze

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom Naszych Klien­tów wyko­na­li­śmy bada­nia w akre­dy­to­wa­nym labo­ra­to­rium pod kątem okre­śle­nia war­to­ści odżyw­czych, wita­min w naszych produktach.

W celach infor­ma­cyj­nych umie­ści­li­śmy peł­ną tabe­lę war­to­ści odżyw­czych na ety­kie­tach. Wyni­ki badań dla kieł­ków Faso­li Mung przed­sta­wia­ją się następująco:

War­to­ści odżyw­cze w 100 g produktu

War­tość energetyczna 76 kJ / 18 kcal
Tłuszcz
w tym kwa­sy tłuszcz. nasycone
0,1 g
0 g
Węglo­wo­da­ny
w tym cukry
1,9 g
1,9 g
Błon­nik 1 g
Biał­ko 1,9 g
Sól 0 g
Kwas folio­wy 60,8 µg (30% *)

* Dzien­ne Refe­ren­cyj­ne War­to­ści Spo­ży­cia wita­min i skład­ni­ków mine­ral­nych (dla oso­by dorosłej)

Polecane przepisy

Nale­śni­ki z kieł­ka­mi i sosem pomidorowym

Rola­da scha­bo­wa z kieł­ka­mi i świe­żą bazylią

Pie­ro­gi z kieł­ka­mi faso­li Mung i cebulką

Maka­ron ryżo­wy z warzy­wa­mi i kiełkami

Czy wiesz, że?

Kieł­ki faso­li mung zale­ca­ne są kobie­tom w cią­ży, ponie­waż zawie­ra­ją kwas folio­wy nie­zbęd­ny w pro­ce­sach kształ­to­wa­nia sys­te­mu ner­wo­we­go dziecka.

Skip to content