Mię­ta

ma przy­jem­ny, odświe­ża­ją­cy zapach i chło­dzą­cy zio­ło­wy smak. Liść­mi mię­ty moż­na przy­pra­wiać dania zim­ne oraz gorą­ce, opar­te na pie­czo­nym mię­sie dro­bio­wym lub jagnię­cym. Jest tak­że dodat­kiem do zup jarzy­no­wych, mary­nat, ryb i nie­któ­rych serów. Mię­ta to naj­lep­sze uzu­peł­nie­nie zim­nych, orzeź­wia­ją­cych napojów.

Jak zadbać o ziółko?

Postaw jeśli to moż­li­we w nasło­necz­nio­nym miej­scu o tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej oko­ło +21°C. Pod­le­waj czę­sto a dłu­żej zacho­wa świeżość.

Polecane przepisy
Czy wiesz, że?

mię­ta zawie­ra w sobie men­tol, któ­ry jest pożą­da­nym skład­ni­kiem wie­lu kosmetyków.

Skip to content