Kieł­ki jarmużu

moż­na poznać po cha­rak­te­ry­stycz­nym fio­le­to­wym kolo­rze oraz wyra­zi­stym, lek­ko pikant­nym sma­ku. Kieł­ki jar­mu­żu mogą sta­no­wić skład­nik sała­tek i kana­pek. Zawie­ra­ją wita­mi­nę K, B6 oraz wita­mi­nę C. Kieł­ki jar­mu­żu są tak­że źró­dłem kwa­su folio­we­go, fos­fo­ru oraz błonnika.

Wartości odżywcze

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom Naszych Klien­tów wyko­na­li­śmy bada­nia w akre­dy­to­wa­nym labo­ra­to­rium pod kątem okre­śle­nia war­to­ści odżyw­czych, wita­min w naszych pro­duk­tach. W celach infor­ma­cyj­nych umie­ści­li­śmy peł­ną tabe­lę war­to­ści odżyw­czych na ety­kie­tach. Wyni­ki badań dla kieł­ków jar­mu­żu przed­sta­wia­ją się następująco:

War­to­ści odżyw­cze w 100 g produktu

War­tość energetyczna 200 kJ / 48 kcal
Tłuszcz
w tym kwa­sy tłuszcz. nasycone
1,9 g
0,1 g
Węglo­wo­da­ny
w tym cukry
2,1 g
1,6 g
Błon­nik 2,4 g
Biał­ko 4,4 g
Sól 0,01 g
Kwas folio­wy 164,1 µg (82% *)
Wita­mi­na K 52,1 µg (70% *)
Wita­mi­na C 29,9 mg (37% *)
Wita­mi­na B6 0,32 mg 23% *)
Fos­for 108 mg (15%*)

* Dzien­ne Refe­ren­cyj­ne War­to­ści Spo­ży­cia wita­min i skład­ni­ków mine­ral­nych (dla oso­by dorosłej)

Polecane przepisy
Czy wiesz, że?

Kieł­ki gorzk­nie­ją po wysta­wie­niu na dużą ilość świa­tła słonecznego.

Skip to content