KIM JESTEŚMY

Uniflora to godny zaufania partner, przykładający wagę do bezpieczeństwa i jakości swoich produktów.

Uni­flo­ra Sp. z o.o. to fir­ma z dłu­go­let­nią histo­rią oraz tra­dy­cją. Od 2001 roku czę­sto­chow­ska pro­duk­cja kieł­ków roz­wi­ja­ła się z nowa­tor­skie­go pomy­słu rodzin­nej fir­my GOH Sp. z o.o. z War­sza­wy. W cią­gu kil­ku­na­stu lat sta­li­śmy się lide­rem w bran­ży, któ­ry dostar­cza pro­duk­ty wyse­lek­cjo­no­wa­ne, zawsze gwa­ran­to­wa­nej jako­ści. Wspól­nie zaopa­tru­je­my całą Pol­skę od morza aż po góry. Zapew­nia­my kon­su­men­tom pro­duk­ty wytwa­rza­ne wyłącz­nie przy pomo­cy świa­tła, wody i tem­pe­ra­tu­ry. W 2014 roku uzy­ska­li­śmy cer­ty­fi­kat BRC Glo­bal Stan­dard for Food Safe­ty. Posia­da­my naj­now­szą prze­strzeń pro­duk­cyj­ną, wypo­sa­żo­ną w zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gicz­nie maszyny.

W 2017 roku powsta­ła hala z naj­no­wo­cze­śniej­szą tech­no­lo­gią pro­duk­cyj­ną kieł­ków faso­li Mung. Dzię­ki nowej inwe­sty­cji sta­li­śmy się lide­rem w Euro­pie. Zaopa­tru­je­my naj­więk­szych pro­du­cen­tów mro­żo­nek w kra­ju i za gra­ni­cą. Nad­rzęd­nym celem naszej fir­my jest wytwa­rza­nie kieł­ków warzyw­nych naj­wyż­szej jako­ści. Nie­mal 100-oso­bo­wy zespół każ­de­go dnia dba o to, aby pro­duk­ty speł­nia­ły ocze­ki­wa­nia klien­tów. Wiel­ką zale­tą naszych pro­duk­tów jest to, że nie wyma­ga­ją obrób­ki wstęp­nej i są pro­duk­ta­mi goto­wy­mi do spożycia.

Filozofia

Wie­rzy­my, że dostar­cza­jąc naj­wyż­sze stan­dar­dy jako­ści zapew­nia­my naszym kon­su­men­tom nie­po­wta­rzal­ny smak, któ­ry wzbo­ga­ca ich codzien­ne posił­ki. Dokła­da­my wszel­kich sta­rań by nasza fir­ma była lide­rem w swo­jej bran­ży nie tyl­ko w oczach naszych part­ne­rów, ale przede wszyst­kim klien­tów, któ­rych bez­pie­czeń­stwo i zado­wo­le­nie są naszym priorytetem.

Jakość

Nad­rzęd­nym celem Spół­ki Uni­flo­ra jest wytwa­rza­nie kieł­ków warzyw­nych naj­wyż­szej jako­ści oraz zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa zdro­wot­ne­go pro­duk­tów zgod­nych z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem. W roku 2012 wdro­ży­li­śmy oraz cer­ty­fi­ko­wa­li­śmy mię­dzy­na­ro­do­wy Stan­dard Bez­pie­czeń­stwa Żyw­no­ści. W naszej fir­mie stwo­rzy­li­śmy zespół, któ­ry sta­le czu­wa nad pro­duk­cją oraz jako­ścią wytwa­rza­nych pro­duk­tów, posia­da naj­now­szy park maszy­no­wy oraz wła­sną flo­tę spe­dy­cyj­ną. Kieł­ki pro­du­ko­wa­ne są z bez­piecz­nych, prze­ba­da­nych nasion od wyse­lek­cjo­no­wa­nych dostaw­ców. Nasze pro­duk­ty kon­tro­lo­wa­ne są przez akre­dy­to­wa­ne labo­ra­to­rium, któ­re sys­te­ma­tycz­nie bada jakość i bez­pie­czeń­stwo naszych wyrobów.

Wizja

Być inno­wa­cyj­ną fir­mą, sta­le roz­wi­ja­ją­cą się i popra­wia­ją­cą stan­dar­dy pro­duk­cji, ale tak­że dążą­cą do pogłę­bia­nia świa­do­mo­ści kon­su­men­tów o zdro­wym żywieniu. 

Misja

Zapew­nie­nie kon­su­men­tom dostę­pu do jak naj­więk­szej ofer­ty świe­żych pro­duk­tów wyso­kiej jako­ści, a tak­że zobo­wią­za­nie się do bycia odpo­wie­dzial­nym lide­rem w bran­ży, któ­ry dba o bez­pie­czeń­stwo swo­ich pra­cow­ni­ków i klientów.

NASZE wartości

Odpowiedzialność

Bie­rze­my odpo­wie­dzial­ność za wszyst­kie nasze dzia­ła­nia. Sza­nu­je­my naszych klien­tów i part­ne­rów, dla­te­go sta­wia­my na przej­rzy­stość w komu­ni­ka­cji i biz­ne­so­wych relacjach.

Rozwój

Doce­nia­my war­tość jaką wno­szą w roz­wój fir­my pra­cow­ni­cy, dla­te­go oprócz dzia­łań inno­wa­cyj­nych w zakre­sie hodow­li i upra­wy, sta­ra­my się sta­le roz­sze­rzać kwa­li­fi­ka­cje nasze­go zespołu.

Ludzie

Na sta­ły roz­wój naszej fir­my wpły­wa­ją dobrze wykwa­li­fi­ko­wa­ni i prze­szko­le­ni pra­cow­ni­cy, któ­rzy na każ­dym kro­ku dba­ją o to, by pro­ces pro­duk­cji prze­bie­gał zgod­nie z naj­wyż­szy­mi stan­dar­da­mi jakości.

Bezpieczeństwo

Podej­mu­je­my sze­reg dzia­łań pro­fi­lak­tycz­nych i napraw­czych, by zapew­nić bez­piecz­ne śro­do­wi­sko pra­cy. Dba­my tak­że o to, by pro­duk­ty, któ­re tra­fia­ją do klien­ta były dla nie­go cał­ko­wi­cie bezpieczne.

Zaufanie

Współ­pra­ca z nami to gwa­ran­cja dobrze doko­na­ne­go wybo­ru. Każ­dą rela­cję biz­ne­so­wą opie­ra­my na przej­rzy­sto­ści i pro­fe­sjo­na­li­zmie. Budu­je­my tak­że zaufa­nie wśród klien­tów, któ­rzy od kil­ku­na­stu lat wybie­ra­ją nasze produkty.

Skip to content