Mikro­li­ście mizuny

mają dość ostry, musz­tar­do­wy smak, zbli­żo­ny do aro­ma­tu gor­czy­cy. Nie są one jed­nak tak pikant­ne. Mizu­na nie jest zbyt popu­lar­na w Euro­pie, jed­nak czę­sto wyko­rzy­stu­je się ją w kra­jach azja­tyc­kich. Inną nazwą, pod któ­rą moż­na spo­tkać się z tą rośli­ną, to musz­tar­do­wiec japoń­ski. Mikro­list­ki mizu­ny są dosko­na­łym dodat­kiem do sała­tek, omle­tów i naleśników.

Porcja zdrowia

Małe list­ki mogą posia­dać nawet do kil­ku­dzie­się­ciu razy wię­cej mikro- i makro­ele­men­tów niż ich doro­słe odpo­wied­ni­ki. Mikro­li­ście od kieł­ków róż­nią się tym, że w przy­pad­ku kieł­ków jadal­ną czę­ścią są zarów­no nasio­na, jak i kie­łek. W przy­pad­ku liści do spo­ży­cia nada­je się tyl­ko ich nad­ziem­na część, mają­ca od kil­ku do nawet kil­ku­na­stu cen­ty­me­trów. Upra­wę tak zwa­nych baby leaf zaini­cjo­wa­no w latach 80. w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Począt­ko­wo uży­wa­no ich jedy­nie w naj­lep­szych restau­ra­cjach, głow­nie jako ele­ment deko­ra­cyj­ny. Z cza­sem zaczę­to doce­niać nie tyl­ko ich walo­ry este­tycz­ne, ale tak­że zdrowotne.

Polecane przepisy
Czy wiesz, że?

…jadal­ny­mi czę­ścia­mi mizu­ny są liście, łody­gi, kwia­ty i nasiona.

Skip to content