Lub­czyk

inten­syw­nie pach­nie. Jego aro­mat na myśl przy­wo­dzi nuty korzen­ne. Na począt­ku mło­de liście mają słod­ki deli­kat­ny smak, póź­niej ostrzej­szy, lek­ko gorz­ki. Lub­czyk to przy­pra­wa bar­dzo moc­na, dla­te­go sto­su­je się ją w małych ilo­ściach do sała­tek, mary­nat oraz mięs. Ide­al­nie har­mo­ni­zu­je się z inny­mi zio­ła­mi, mię­dzy inny­mi z pie­trusz­ką i rozmarynem.

Jak zadbać o ziółko?

Postaw jeśli to moż­li­we w nasło­necz­nio­nym miej­scu o tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej oko­ło +21°C. Pod­le­waj czę­sto a dłu­żej zacho­wa świeżość.

Polecane przepisy
Czy wiesz, że?

lub­czyk uży­wa­ny jest jako rośli­na kosme­tycz­na – z jej liści pro­du­ku­je się per­fu­my oraz kosme­ty­ki do kąpieli.

Skip to content