Zaufaj naturze

Strażniczka odporności — rukola

Strażniczka odporności — rukola

W okre­sie jesie­n­no-zimo­­wym jeste­śmy szcze­gól­nie nara­że­ni na spa­dek odpor­no­ści orga­ni­zmu, dla­te­go tak waż­ne jest, aby­śmy się­ga­li po zdro­we i peł­no­war­to­ścio­we posił­ki jaki dodat­ki do nich. Jed­nym z nich jest ruko­la czy­li rokiet­ta siew­na.

czy­taj dalej
Melisa — nie tylko na sen

Melisa — nie tylko na sen

O meli­sie pisa­no już w sta­ro­żyt­no­ści. Ucze­ni uwa­ża­li, że jest to rośli­na przy­wra­ca­ją­ca siły wital­ne orga­ni­zmu. Zapach dzia­ła wabią­co na psz­czo­ły, dla­te­go czę­sto moż­na zna­leźć ją w pobli­żu pasiek. Pew­nie każ­dy wie, że ma ona dzia­ła­nie uspo­ka­ja­ją­ce, ale czy tyl­ko?

czy­taj dalej
Tajemnicze liofilizowanie

Tajemnicze liofilizowanie

Lio­fi­li­za­cja to spo­sób utrwa­la­nia pro­duk­tów, któ­re są nie­od­por­ne na ogrze­wa­nie. Ten pro­ces gwa­ran­tu­je zacho­wa­nie wła­ści­wo­ści fizycz­nych, bio­lo­gicz­nych i che­micz­nych dane­go pro­duk­tu. Ze wzglę­du na szyb­kie przy­go­to­wa­nie i oszczęd­ność miej­sca posił­ki lio­fi­li­zo­wa­ne jedli kosmo­nau­ci i hima­la­iści.

czy­taj dalej
Szpinak receptą na zdrowie

Szpinak receptą na zdrowie

W Two­jej die­cie bra­ku­je pota­su, żela­za, kwa­su folio­we­go, lub wita­mi­ny C? Zacznij jeść szpi­nak!
Jeże­li szpi­nak będzie czę­ściej w naszej die­cie może nam zastą­pić wie­le far­ma­ceu­ty­ków.

czy­taj dalej
Zdrowie — zadbaj o nie szczególnie podczas jesieni

Zdrowie — zadbaj o nie szczególnie podczas jesieni

Kaszel, katar, osła­bie­nie orga­ni­zmu to tyl­ko nie­któ­re przy­pa­dło­ści, któ­re spo­ty­ka­ją nas pod­czas jesie­ni. Rekla­my w tele­wi­zji, radiu, aż przy­tła­cza­ją odbior­cę ilo­ścią spe­cy­fi­ków na zdro­wie. Czy rze­czy­wi­ście spe­cy­fik o nazwie X ustrze­że nas przed cho­ro­bą?
Sezon jesie­n­no-zimo­­wy to czas wyjąt­ko­wy dla nasze­go orga­ni­zmu. Zim­ne, wietrz­ne dni, i inne ano­ma­lie pogo­do­we powo­du­ją, że kaszel i katar zde­cy­do­wa­nie puka do naszych drzwi. Czy ist­nie­ją spo­so­by, dzię­ki któ­rym będzie­my mogli cie­szyć się wyjąt­ko­wą odpor­no­ścią?

czy­taj dalej
Wieczne przyprawy

Wieczne przyprawy

Świe­że zio­ła to jed­ne z naj­po­pu­lar­niej­szych przy­praw wyko­rzy­sty­wa­nych w domo­wej kuch­ni. Ich świe­ży smak i aro­mat ide­al­nie kom­po­nu­ją się z wie­lo­ma dodat­ka­mi i pod­sta­wo­wy­mi skład­ni­ka­mi dań. Oprócz tego pięk­nie zdo­bią kuchen­ne para­pe­ty czy bal­ko­no­we ogród­ki. Nie ma nic przy­jem­niej­sze­go niż świe­ża bazy­lia doda­na do sosu pomi­do­ro­we­go lub kil­ka list­ków mię­tych wrzu­co­nych do dzban­ka z lodo­wa­tą wodą. Nie­wie­lu jed­nak wie, że te wyjąt­ko­we rośli­ny obec­ne są w jadło­spi­sie czło­wie­ka już podob­no od pra­wie 500 000 lat.

czy­taj dalej
Clean eating – trend czy świadome żywienie?

Clean eating – trend czy świadome żywienie?

Czy­sta die­ta lub ina­czej die­ta czy­ste­go jedze­nia pole­ga na wyeli­mi­no­wa­niu żyw­no­ści wyso­ko prze­two­rzo­nej pod­czas przy­go­to­wy­wa­nia codzien­nych posił­ków. Wzbu­dza ona wie­le kon­tro­wer­sji – jej skraj­ne odmia­ny i brak nad­zo­ru spe­cja­li­sty w sto­so­wa­niu die­ty mogą dopro­wa­dzić do poważ­nych pro­ble­mów zdro­wot­nych, szcze­gól­nie u dzie­ci.

czy­taj dalej
Postanowienie – Będę jadł zdrowo!

Postanowienie – Będę jadł zdrowo!

Począ­tek roku mobi­li­zu­je każ­de­go do sta­wia­nia przed sobą nowych celów, tak­że tych zwią­za­nych z codzien­ną die­tą. Nie­ste­ty, nie łatwo jest z dnia na dzień prze­sta­wić swo­je nawy­ki żywie­nio­we na nowe tory, a orga­nizm prze­ko­nać do odsta­wie­nia szko­dli­wych pro­duk­tów. Jak prze­ko­nać sie­bie, a może z cza­sem swo­ich bli­skich do tego, że zdro­wa żyw­ność to nie tyl­ko mod­ny trend?

czy­taj dalej
Zdrowie w zarodku – kiełki w domowej kuchni

Zdrowie w zarodku – kiełki w domowej kuchni

Nie tyl­ko pogo­da oddzia­łu­je na nasze samo­po­czu­cie, rów­nież skład­ni­ki codzien­nej die­ty sta­no­wią klu­czo­wy ele­ment wpły­wa­ją­cy na orga­nizm. Pozy­tyw­ny nastrój i lep­szy wygląd mogą zapew­nić świe­że i zdro­we warzy­wa, w tym tak­że kieł­ki.

czy­taj dalej
Skip to content