Zaufaj naturze

TOP 5 kiełków na odchudzanie

TOP 5 kiełków na odchudzanie

Sty­czeń koja­rzy się z nowo­rocz­ny­mi posta­no­wie­nia­mi. Posta­no­wień może być wie­le — nie­któ­rzy z nas chcą schud­nąć, poczuć się lek­ko, zdro­wo się odży­wiać, dla­te­go zro­bi­li­śmy porów­na­nie skła­du kieł­ków. Po co? By wybrać te z naj­niż­szym indek­sem kalo­rycz­nym. Chce­cie zoba­czyć, któ­re kieł­ki może­cie jeść bez obaw? Zobacz­cie!

czy­taj dalej
Fasola mung — fakty

Fasola mung — fakty

Kieł­ki faso­li mung są nie­oce­nio­nym źró­dłem biał­ka. Z powo­dze­niem możesz je sto­so­wać na suro­wo, ale też jako doda­tek w potra­wach kuch­ni chiń­skiej i wiet­nam­skiej. Dobrze sma­ku­ją na zim­no, jak i gorą­co. Jakie jesz­cze mają war­to­ści?

czy­taj dalej
Zdrowe postanowienie noworoczne

Zdrowe postanowienie noworoczne

Począ­tek roku to dla więk­szo­ści z nas czas, w któ­rym wie­le sobie obie­cu­je­my: „Od stycz­nia zaczy­nam die­tę”, „Od Nowe­go Roku będę się zdro­wo odży­wiać”, „W 2020 będę ….”, a tutaj może­my sobie wybrać jacy będzie­my. Zdro­wi? Sil­ni? Szczu­plej­si? Oto dowo­dy na to, że w tych posta­no­wie­niach pomo­że Wam jedze­nie kieł­ków. Nie­moż­li­we? A jed­nak!

czy­taj dalej
Zioła na Święta

Zioła na Święta

Potra­wy świą­tecz­ne swo­im roz­prze­strze­nia­ją­cym się po całym domu aro­ma­tem two­rzą wyjąt­ko­wą atmos­fe­rę. Nie mogą obyć się one bez ziół, któ­re nada­ją im cha­rak­te­ry­stycz­ny smak. Dzi­siaj przed­sta­wia­my prze­pi­sy na kla­sycz­ne jak i alter­na­tyw­ne świą­tecz­ne potra­wy z wyko­rzy­sta­niem tra­dy­cyj­nych ziół oraz takich, któ­re na pierw­szy rzut oka mogą koja­rzyć się bar­dziej z wio­sen­ną sałat­ką niż wigi­lij­nym daniem.

czy­taj dalej
Strażniczka odporności — rukola

Strażniczka odporności — rukola

W okre­sie jesie­n­no-zimo­­wym jeste­śmy szcze­gól­nie nara­że­ni na spa­dek odpor­no­ści orga­ni­zmu, dla­te­go tak waż­ne jest, aby­śmy się­ga­li po zdro­we i peł­no­war­to­ścio­we posił­ki jaki dodat­ki do nich. Jed­nym z nich jest ruko­la czy­li rokiet­ta siew­na.

czy­taj dalej
Melisa — nie tylko na sen

Melisa — nie tylko na sen

O meli­sie pisa­no już w sta­ro­żyt­no­ści. Ucze­ni uwa­ża­li, że jest to rośli­na przy­wra­ca­ją­ca siły wital­ne orga­ni­zmu. Zapach dzia­ła wabią­co na psz­czo­ły, dla­te­go czę­sto moż­na zna­leźć ją w pobli­żu pasiek. Pew­nie każ­dy wie, że ma ona dzia­ła­nie uspo­ka­ja­ją­ce, ale czy tyl­ko?

czy­taj dalej
Tajemnicze liofilizowanie

Tajemnicze liofilizowanie

Lio­fi­li­za­cja to spo­sób utrwa­la­nia pro­duk­tów, któ­re są nie­od­por­ne na ogrze­wa­nie. Ten pro­ces gwa­ran­tu­je zacho­wa­nie wła­ści­wo­ści fizycz­nych, bio­lo­gicz­nych i che­micz­nych dane­go pro­duk­tu. Ze wzglę­du na szyb­kie przy­go­to­wa­nie i oszczęd­ność miej­sca posił­ki lio­fi­li­zo­wa­ne jedli kosmo­nau­ci i hima­la­iści.

czy­taj dalej
Szpinak receptą na zdrowie

Szpinak receptą na zdrowie

W Two­jej die­cie bra­ku­je pota­su, żela­za, kwa­su folio­we­go, lub wita­mi­ny C? Zacznij jeść szpi­nak!
Jeże­li szpi­nak będzie czę­ściej w naszej die­cie może nam zastą­pić wie­le far­ma­ceu­ty­ków.

czy­taj dalej
Zdrowie — zadbaj o nie szczególnie podczas jesieni

Zdrowie — zadbaj o nie szczególnie podczas jesieni

Kaszel, katar, osła­bie­nie orga­ni­zmu to tyl­ko nie­któ­re przy­pa­dło­ści, któ­re spo­ty­ka­ją nas pod­czas jesie­ni. Rekla­my w tele­wi­zji, radiu, aż przy­tła­cza­ją odbior­cę ilo­ścią spe­cy­fi­ków na zdro­wie. Czy rze­czy­wi­ście spe­cy­fik o nazwie X ustrze­że nas przed cho­ro­bą?
Sezon jesie­n­no-zimo­­wy to czas wyjąt­ko­wy dla nasze­go orga­ni­zmu. Zim­ne, wietrz­ne dni, i inne ano­ma­lie pogo­do­we powo­du­ją, że kaszel i katar zde­cy­do­wa­nie puka do naszych drzwi. Czy ist­nie­ją spo­so­by, dzię­ki któ­rym będzie­my mogli cie­szyć się wyjąt­ko­wą odpor­no­ścią?

czy­taj dalej
Skip to content