Mix kieł­ków

Połą­cze­nie trzech rodza­jów kieł­ków: lucer­ny, rzod­kiew­ki oraz socze­wi­cy to mie­szan­ka mają­ca zaspo­ko­ić ocze­ki­wa­nia naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. Ide­al­nie kom­po­nu­ją się ze świe­ży­mi sałatkami.

Wartości odżywcze

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom Naszych Klien­tów wyko­na­li­śmy bada­nia w akre­dy­to­wa­nym labo­ra­to­rium pod kątem okre­śle­nia war­to­ści odżyw­czych, wita­min w naszych produktach.

W celach infor­ma­cyj­nych umie­ści­li­śmy peł­ną tabe­lę war­to­ści odżyw­czych na ety­kie­tach. Wyni­ki badań dla kieł­ków przed­sta­wia­ją się następująco:

Kieł­ki lucerny

War­to­ści odżyw­cze w 100 g produktu

War­tość energetyczna 50 kJ / 12 kcal
Tłuszcz
w tym kwa­sy tłuszcz. nasycone
0 g
0 g
Węglo­wo­da­ny
w tym cukry
0 g
0 g
Błon­nik 1,1 g
Biał­ko 2,5 g
Sól 0 g

* Dzien­ne Refe­ren­cyj­ne War­to­ści Spo­ży­cia wita­min i skład­ni­ków mine­ral­nych (dla oso­by dorosłej)

Kieł­ki rzodkiewki

War­to­ści odżyw­cze w 100 g produktu

War­tość energetyczna 244 kJ / 58 kcal
Tłuszcz
w tym kwa­sy tłuszcz. nasycone
1,2 g
0,1 g
Węglo­wo­da­ny
w tym cukry
5,3 g
1,7 g
Błon­nik 3,7 g
Biał­ko 4,7 g
Sól 0,02 g
Kwas folio­wy 96,3 µg (48% *)
Wita­mi­na C 35,2 mg (44% *)
Wita­mi­na B6 0,3 mg (21% *)
Wita­mi­na E 2,09 mg (17% *)
Fos­for 126,9 mg (18% *)
Man­gan 0,32 mg (16% *)

* Dzien­ne Refe­ren­cyj­ne War­to­ści Spo­ży­cia wita­min i skład­ni­ków mine­ral­nych (dla oso­by dorosłej)

Polecane przepisy

Nale­śni­ki z kieł­ka­mi i sosem pomidorowym

Maka­ron ryżo­wy z warzy­wa­mi i kiełkami

Czy wiesz, że?

Kieł­ki sło­necz­ni­ka są goto­we do spo­ży­cia w cią­gu sied­miu dni od posadzenia.

Skip to content