Mikro­li­ście rukwi wodnej

mają wyra­zi­sty, lek­ko pie­przo­wy smak, prze­ła­ma­ny nutą sło­dy­czy. Ten wyra­zi­sty aro­mat dobrze kom­po­nu­je się w let­nich i wio­sen­nych sałat­kach, zastę­pu­jąc pikant­ne przy­pra­wy i dodat­ki, takie jak chrzan czy rzodkiewka.

Porcja zdrowia

Małe list­ki mogą posia­dać nawet do kil­ku­dzie­się­ciu razy wię­cej mikro- i makro­ele­men­tów niż ich doro­słe odpo­wied­ni­ki. Mikro­li­ście od kieł­ków róż­nią się tym, że w przy­pad­ku kieł­ków jadal­ną czę­ścią są zarów­no nasio­na, jak i kie­łek. W przy­pad­ku liści do spo­ży­cia nada­je się tyl­ko ich nad­ziem­na część, mają­ca od kil­ku do nawet kil­ku­na­stu cen­ty­me­trów. Upra­wę tak zwa­nych baby leaf zaini­cjo­wa­no w latach 80. w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Począt­ko­wo uży­wa­no ich jedy­nie w naj­lep­szych restau­ra­cjach, głow­nie jako ele­ment deko­ra­cyj­ny. Z cza­sem zaczę­to doce­niać nie tyl­ko ich walo­ry este­tycz­ne, ale tak­że zdrowotne.

Polecane przepisy
Czy wiesz, że?

rukiew wod­na upra­wia­na była już przez sta­ro­żyt­nych Rzymian.

Skip to content