Kieł­ki lucerny

cha­rak­te­ry­zu­ją się deli­kat­nym, łagod­nym sma­kiem oraz lek­ko żół­ta­wym kolo­rem. Wyko­rzy­sty­wa­ne są w sze­ro­kim aspek­cie przez gastro­no­mię. Pole­ca­my oso­bom, któ­re cenią sobie deli­kat­ny smak kiełków.

Wartości odżywcze

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom Naszych Klien­tów wyko­na­li­śmy bada­nia w akre­dy­to­wa­nym labo­ra­to­rium pod kątem okre­śle­nia war­to­ści odżyw­czych, wita­min w naszych pro­duk­tach. W celach infor­ma­cyj­nych umie­ści­li­śmy peł­ną tabe­lę war­to­ści odżyw­czych na ety­kie­tach. Wyni­ki badań dla kieł­ków lucer­ny przed­sta­wia­ją się następująco:

War­to­ści odżyw­cze w 100 g produktu

War­tość energetyczna 50 kJ / 12 kcal
Tłuszcz
w tym kwa­sy tłuszcz. nasycone
0 g
0 g
Węglo­wo­da­ny
w tym cukry
0 g
0 g
Błon­nik 1,1 g
Biał­ko 2,5 g
Sól 0 g

* Dzien­ne Refe­ren­cyj­ne War­to­ści Spo­ży­cia wita­min i skład­ni­ków mine­ral­nych (dla oso­by dorosłej)

Polecane przepisy
Czy wiesz, że?

Gdy kieł­ki mają za dużo wody mogą zacząć ple­śnieć, co wyczu­wal­ne jest po zapa­chu stęchlizny.

Skip to content