Ruko­la

ma cha­rak­te­ry­stycz­ny, lek­ko pikant­ny smak. Jej cha­rak­te­ry­stycz­ny aro­mat ide­al­nie pasu­je do deli­kat­nych sała­tek warzyw­nych, ale tak­że tych z dodat­kiem owo­ców. Czę­sto wyko­rzy­sty­wa­na jest tak­że w kuch­ni włoskiej

Pamiętaj

Doda­jąc sała­tę do róż­nych dań, nie krój jej nożem, tyl­ko rwij pal­ca­mi, by nie stra­ci­ła cen­nych war­to­ści odżyw­czych. Jedząc, rów­nież nie uży­waj noża.

Polecane przepisy
Czy wiesz, że?

w Indiach z nasion ruko­li pro­du­ku­je się olej, któ­ry sto­so­wa­ny jest jako śro­dek kon­ser­wu­ją­cy warzywa.

Skip to content