Maje­ra­nek

ma wyraź­ny, spe­cy­ficz­ny zapach i korzen­ny smak, lek­ko szczy­pią­cy, jed­nak deli­kat­ny i odro­bi­nę słod­ki. Doda­je się go do zup, sała­tek oraz róż­nych potraw mię­snych. Dobrze kom­po­nu­je się z gro­chem, ziem­nia­ka­mi oraz nie­któ­ry­mi sera­mi. W nie­któ­rych daniach maje­ran­kiem moż­na zastę­po­wać sól.

Jak zadbać o ziółko?

Postaw jeśli to moż­li­we w nasło­necz­nio­nym miej­scu o tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej oko­ło +21°C. Pod­le­waj czę­sto a dłu­żej zacho­wa świeżość.

Polecane przepisy
Czy wiesz, że?

był sto­so­wa­ny do warze­nia piwa, zanim zastą­pił go chmiel.

Skip to content