FUNDUSZE EUROPEJSKIE

UNIFLORA Sp. z o. o. realizuje projekt badawczo-rozwojowy w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Linia pilotażowa do produkcji kiełków słonecznika o podwyższonych parametrach jakościowych.”

Celem pro­jek­tu jest wdro­że­nie wyni­ków prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych, efek­tem któ­rych będzie powsta­nie roz­wią­za­nia pozwa­la­ją­ce­go na zaspo­ko­je­nie potrzeb klien­tów w zakre­sie dostęp­no­ści żyw­no­ści funk­cjo­nal­nej o pod­wyż­szo­nych para­me­trach jako­ścio­wych.

War­tość cał­ko­wi­ta pro­jek­tu: 11 959 793.75
Dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu z UE: 6 402 118.76
Okres reali­za­cji: 2019 – 2022

Lin­ki www:

www.mapadotacji.gov.pl

UNIFLORA Sp. z o. o. realizuje projekt badawczo-rozwojowy w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Kompleksowa energooszczędna linia pilotażowa do produkcji kiełków warzywnych o podwyższonych parametrach jakościowych.”

 

Celem pro­jek­tu jest wdro­że­nie wyni­ków prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych, efek­tem któ­rych będzie zbu­do­wa­nie pro­to­ty­pu kom­plek­so­wej linii tech­no­lo­gicz­nej, któ­ra w spo­sób cią­gły bez zakłó­ceń pozwo­li na pro­duk­cję kieł­ków warzyw­nych o powta­rzal­nej jako­ści, polep­szo­nej jako­ści mikro­bio­lo­gicz­nej, wyko­rzy­stu­ją­cej odzy­ska­ne cie­pło tech­no­lo­gicz­ne.

War­tość cał­ko­wi­ta pro­jek­tu: 10 851 208.73
Dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu z UE: 7 376 967.70
Okres reali­za­cji: 2017 – 2020

Załącz­ni­ki:

Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków UE

Sys­tem kon­tro­li pro­ce­su i kli­ma­tu dla hal kieł­ko­wa­nia

Ziar­na faso­li Mung wyko­rzy­sty­wa­ne w dal­szym pro­ce­sie kieł­ko­wa­nia na cele prze­my­sło­we

Kieł­ki ze ste­la­ża­mi

Sys­tem odzy­sku cie­pła z fil­tra­mi i ste­ro­wa­niem

Rozstrzygnięcie wyboru podwykonawcy dla UNIFLORA Sp. z o.o. 

Załącz­ni­ki:

Roz­strzy­gnię­cie wybo­ru pod­wy­ko­naw­cy do reali­za­cji pro­jek­tu badaw­czo — roz­wo­jo­we­go

Rozstrzygnięcie wyboru dostawców dla UNIFLORA Sp. z o.o. 

Załącz­ni­ki:

Roz­strzy­gnię­cie wybo­ru dostaw­ców dla UNIFLORA Sp. z o.o.

Lin­ki www:

www.mapadotacji.gov.pl

Skip to content