FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Realizujemy projekt w ramach Krajowego Planu Odbudowy sfinansowanego przez Unię Europejską „Budowa hali i wyposażenie w linię do przerobu i
konfekcjonowania kiełków fasoli Mung oraz montaż paneli fotowoltaicznych w celu zasilenia linii mrożenia”.

Przed­się­wzię­cie ma za zada­nie roz­sze­rze­nie dzia­łal­no­ści pro­wa­dzo­nej w zakła­dzie o
pro­duk­cję mro­żo­nych kieł­ków faso­li Mung.

Celem przed­się­wzię­cia jest istot­ne posze­rze­nie dzia­łal­no­ści Uni­flo­ry o
prze­twa­rza­nie we wła­snym zakre­sie pro­du­ko­wa­nych świe­żych kieł­ków faso­li Mung.
Efek­tem pro­jek­tu jest wyeli­mi­no­wa­nie pro­ce­su prze­ka­zy­wa­nia do usłu­go­we­go
mro­że­nia kieł­ków przez pod­mio­ty zewnętrzne.

Korzy­ścią wdro­żo­ne­go pro­jek­tu jest skró­ce­nie łań­cu­cha dostaw (wyeli­mi­no­wa­nie
pośred­nie­go ogni­wa prze­twa­rza­nia) oraz zmniej­sze­nie kosz­tów trans­por­tu (wywóz
kieł­ków świe­żych do przetwarzania.

Cał­ko­wi­ta war­tość net­to przed­się­wzię­cia wyno­si 3 766 960,73 zł
War­tość dofi­nan­so­wa­nia z UE wyno­si 1 883 480,36 zł

 

 

UNIFLORA Sp. z o. o. realizuje projekt badawczo-rozwojowy w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Linia pilotażowa do produkcji kiełków słonecznika o podwyższonych parametrach jakościowych.”

Celem pro­jek­tu jest wdro­że­nie wyni­ków prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych, efek­tem któ­rych będzie powsta­nie roz­wią­za­nia pozwa­la­ją­ce­go na zaspo­ko­je­nie potrzeb klien­tów w zakre­sie dostęp­no­ści żyw­no­ści funk­cjo­nal­nej o pod­wyż­szo­nych para­me­trach jakościowych.

War­tość cał­ko­wi­ta pro­jek­tu: 11 959 793.75
Dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu z UE: 6 402 118.76
Okres reali­za­cji: 2019 – 2022

Lin­ki www:

www.mapadotacji.gov.pl

UNIFLORA Sp. z o. o. realizuje projekt badawczo-rozwojowy w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Kompleksowa energooszczędna linia pilotażowa do produkcji kiełków warzywnych o podwyższonych parametrach jakościowych.”

 

Celem pro­jek­tu jest wdro­że­nie wyni­ków prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych, efek­tem któ­rych będzie zbu­do­wa­nie pro­to­ty­pu kom­plek­so­wej linii tech­no­lo­gicz­nej, któ­ra w spo­sób cią­gły bez zakłó­ceń pozwo­li na pro­duk­cję kieł­ków warzyw­nych o powta­rzal­nej jako­ści, polep­szo­nej jako­ści mikro­bio­lo­gicz­nej, wyko­rzy­stu­ją­cej odzy­ska­ne cie­pło technologiczne.

War­tość cał­ko­wi­ta pro­jek­tu: 10 851 208.73
Dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu z UE: 7 376 967.70
Okres reali­za­cji: 2017 – 2020

Załącz­ni­ki:

Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków UE

Sys­tem kon­tro­li pro­ce­su i kli­ma­tu dla hal kiełkowania

Ziar­na faso­li Mung wyko­rzy­sty­wa­ne w dal­szym pro­ce­sie kieł­ko­wa­nia na cele przemysłowe

Kieł­ki ze stelażami

Sys­tem odzy­sku cie­pła z fil­tra­mi i sterowaniem

Rozstrzygnięcie wyboru podwykonawcy dla UNIFLORA Sp. z o.o. 

Załącz­ni­ki:

Roz­strzy­gnię­cie wybo­ru pod­wy­ko­naw­cy do reali­za­cji pro­jek­tu badaw­czo — rozwojowego

Rozstrzygnięcie wyboru dostawców dla UNIFLORA Sp. z o.o. 

Załącz­ni­ki:

Roz­strzy­gnię­cie wybo­ru dostaw­ców dla UNIFLORA Sp. z o.o.

Lin­ki www:

www.mapadotacji.gov.pl

Głów­nym celem pro­jek­tu reali­zo­wa­ne­go w okre­sie 03.11.2017 – 30.04.2020 „Kom­plek­so­wa ener­go­osz­częd­na linia pilo­ta­żo­wa do pro­duk­cji kieł­ków warzyw­nych o pod­wyż­szo­nych para­me­trach jako­ścio­wych” reali­zo­wa­ne­go w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Inte­li­gent­ny Roz­wój 2014–2020 było prze­pro­wa­dze­nie prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych mają­cych za zada­nie wypra­co­wa­nie roz­wią­zań tech­nicz­no-tech­no­lo­gicz­nych, dzię­ki któ­rym nastą­pi popra­wa jako­ści han­dlo­wej kieł­ków faso­li Mung. 

W wyni­ku badań usta­lo­no, że klu­czo­wym czyn­ni­kiem warun­ku­ją­cym ocze­ki­wa­ną jakość kieł­ków faso­li Mung jest utrzy­ma­nie odpo­wied­nie­go roz­kła­du tem­pe­ra­tu­ry nasion w fazie kieł­ko­wa­nia i w fazie elon­ga­cji kieł­ków. Utrzy­ma­nie tego para­me­tru jest moż­li­we dzię­ki odpo­wied­niej kom­bi­na­cji czyn­ni­ków: tem­pe­ra­tu­ry wody oraz ilo­ści i czę­sto­tli­wo­ści jej dostar­cza­nia. Prze­ba­da­no rów­nież wpływ zmien­no­ści kom­bi­na­cji tych para­me­trów w róż­nych eta­pach cyklu pro­duk­cyj­ne­go na jakość han­dlo­wą kiełków. 

W efek­cie prze­pro­wa­dzo­nych badań opra­co­wa­no sche­mat zmien­no­ści kom­bi­na­cji para­me­trów tem­pe­ra­tu­ry oraz ilo­ści i czę­sto­tli­wo­ści pod­le­wa­nia wodą w róż­nych eta­pach wzro­stu pozwa­la­ją­cy na uzy­ska­nie odpo­wied­niej jako­ści kieł­ków faso­li Mung. Dzię­ki dobo­ro­wi odpo­wied­nich para­me­trów tech­no­lo­gicz­nych uzy­ska­no powta­rzal­ną jakość kieł­ków o odpo­wied­niej dłu­go­ści i masie. Wyeli­mi­no­wa­ny został pro­blem „nit­ko­wa­to­ści” oraz zbyt dłu­gich kieł­ków, któ­re spra­wia­ją pro­ble­my przy pako­wa­niu automatycznym.

W trak­cie pro­jek­tu prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ły rów­nież bada­nia w zakre­sie moż­li­wo­ści efek­tyw­ne­go odzy­sku cie­pła z pro­ce­sów bio­lo­gicz­nych oraz moż­li­wo­ści jego wyko­rzy­sta­nia w pro­ce­sie pro­duk­cji kieł­ków faso­li Mung. Pod­da­no ana­li­zie poten­cjał odzy­ski­wa­ne­go cie­pła i moż­li­wo­ści uży­cia do pod­grza­nia wody zim­nej pobie­ra­nej ze stud­ni głę­bi­no­wej. Prze­pro­wa­dzo­no sze­reg badań eks­pe­ry­men­tal­nych oraz doko­na­no obli­czeń symu­la­cyj­nych z wyko­rzy­sta­niem opra­co­wa­ne­go mode­lu. Prze­pro­wa­dzo­no bada­nia roz­kła­du tem­pe­ra­tu­ry w cza­sie wzro­stu kieł­ków, w wyni­ku któ­rych stwier­dzo­no, że tem­po wzro­stu tem­pe­ra­tu­ry kieł­ków jest zmien­ne w cza­sie cyklu pro­duk­cyj­ne­go i zale­ży od sta­dium wzrostu.

W wyni­ku prac badaw­czych prze­pro­wa­dzo­nych w ramach pro­jek­tu został wypra­co­wa­ny model poten­cja­łu odzy­sku cie­pła z kieł­ko­wa­nia nasion, któ­ry pozwa­la na efek­tyw­ne zbi­lan­so­wa­nie potrzeb ener­ge­tycz­nych pro­duk­cji kieł­ków faso­li Mung z uwzględ­nie­niem ener­gii pozy­ska­nej z pro­ce­sów bio­lo­gicz­nych. W ramach pro­jek­tu wypra­co­wa­no rów­nież roz­wią­za­nia pozwa­la­ją­ce na zabez­pie­cze­nie pro­ce­su pro­duk­cyj­ne­go przed ryz­kiem nagłych przerw w dosta­wach prą­du mogą­cych skut­ko­wać koniecz­no­ścią uty­li­za­cji ilo­ści z całe­go cyklu produkcyjnego.

Reali­zo­wa­ny pro­jekt pozy­tyw­nie wpły­nął na zmniej­sze­nie obcią­że­nia śro­do­wi­ska. Dzię­ki wpro­wa­dzo­nym roz­wią­za­niom inno­wa­cyj­nym zmniej­szo­no ilość odpa­dów orga­nicz­nych, zmniej­szo­no pobór ener­gii potrzeb­ny do reali­za­cji pro­duk­cji oraz zmniej­szo­no emi­sję CO2 poprzez zasto­so­wa­nie odna­wial­nych źró­deł energii.

Skip to content