Kieł­ki cebuli

mają ostry, bar­dzo wyra­zi­sty smak, dzię­ki cze­mu dobrze kom­po­nu­ją się z wszel­kie­go rodza­ju twa­roż­ka­mi oraz pasta­mi. Są wyjąt­ko­wo boga­te w skład­ni­ki odżyw­cze, mine­ral­ne i wita­mi­ny takie jak: kwas folio­wy, wita­mi­na E, man­gan, fos­for, wapń. Kieł­ki cebu­li są rów­nież źró­dłem błon­ni­ka pokarmowego.

Wartości odżywcze

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom Naszych Klien­tów wyko­na­li­śmy bada­nia w akre­dy­to­wa­nym labo­ra­to­rium pod kątem okre­śle­nia war­to­ści odżyw­czych, wita­min w naszych pro­duk­tach. Wyni­ki badań dla kieł­ków cebu­li przed­sta­wia­ją się następująco:

War­to­ści odżyw­cze w 100 g produktu

War­tość energetyczna 144 kJ / 35 kcal
Tłuszcz
w tym kwa­sy tłuszcz. nasycone
0,5 g
0 g
Węglo­wo­da­ny
w tym cukry
2,4 g
2 g
Błon­nik 3,4 g
Biał­ko 3,4 g
Sól 0,03 g
Wita­mi­na E 3,54 mg (30%*)
Kwas folio­wy 45,3 µg (23%*)
Fos­for 0,77 mg (39%*)
Wapń 129,2 mg (16%*)
   

* Dzien­ne Refe­ren­cyj­ne War­to­ści Spo­ży­cia wita­min i skład­ni­ków mine­ral­nych (dla oso­by dorosłej)

Polecane przepisy

Zup­ka sero­wa z kieł­ka­mi rzodkiewki

Czy wiesz, że?

Do kieł­ko­wa­nia nada­ją się wszyst­kie nasio­na z wyjąt­kiem pomi­do­ra, ziem­nia­ka i papry­ki, ponie­waż są trujące.

Skip to content