Kiełki rzodkiewki

Kiełki rzodkiewki

  Kieł­ki rzodkiewki mają wyra­zi­sty, ostry smak.  Świet­nie nada­ją się do kana­pek, twa­roż­ku i sała­tek. Są one praw­dzi­wą kopal­nią skład­ni­ków odżyw­czych, mine­ral­nych, wita­min, takich jak: kwas folio­wy, wita­mi­na C, B6, E, Fos­for,...
Kiełki groszku

Kiełki groszku

  Kieł­ki groszku Roz­po­znać moż­na po lek­ko słod­kim sma­ku oraz chru­pią­cej kon­sy­sten­cji. Dosko­na­le nada­ją się do sała­tek, kana­pek. Bar­dzo dobrze kom­po­nu­ją się z pasta­mi. Zawie­ra­ją w sobie duże ilo­ści kwa­su foliowego. Wartości...
Kiełki lucerny

Kiełki lucerny

  Kieł­ki lucerny cha­rak­te­ry­zu­ją się deli­kat­nym, łagod­nym sma­kiem oraz lek­ko żół­ta­wym kolo­rem. Wyko­rzy­sty­wa­ne są w sze­ro­kim aspek­cie przez gastro­no­mię. Pole­ca­my oso­bom, któ­re cenią sobie deli­kat­ny smak kiełków. Wartości odżywcze...
Kiełki jarmużu

Kiełki jarmużu

  Kieł­ki jarmużu moż­na poznać po cha­rak­te­ry­stycz­nym fio­le­to­wym kolo­rze oraz wyra­zi­stym, lek­ko pikant­nym sma­ku. Kieł­ki jar­mu­żu mogą sta­no­wić skład­nik sała­tek i kana­pek. Zawie­ra­ją wita­mi­nę K, B6 oraz wita­mi­nę C. Kieł­ki jar­mu­żu...
Kiełki cebuli

Kiełki cebuli

  Kieł­ki cebuli mają ostry, bar­dzo wyra­zi­sty smak, dzię­ki cze­mu dobrze kom­po­nu­ją się z wszel­kie­go rodza­ju twa­roż­ka­mi oraz pasta­mi. Są wyjąt­ko­wo boga­te w skład­ni­ki odżyw­cze, mine­ral­ne i wita­mi­ny takie jak: kwas folio­wy,...
Skip to content