Mikroliście mizuny

Mikroliście mizuny

  Mikro­li­ście mizuny mają dość ostry, musz­tar­do­wy smak, zbli­żo­ny do aro­ma­tu gor­czy­cy. Nie są one jed­nak tak pikant­ne. Mizu­na nie jest zbyt popu­lar­na w Euro­pie, jed­nak czę­sto wyko­rzy­stu­je się ją w kra­jach azja­tyc­kich. Inną nazwą,...
Mikroliście buraka

Mikroliście buraka

  Mikro­li­ście buraka cenio­ne są za walo­ry sma­ko­we, ale war­to zazna­czyć, że są tak­że skarb­ni­cą wita­min i mine­ra­łów. Mikro­li­ście bura­ka mają deli­kat­ną, cha­rak­te­ry­stycz­nie czer­wo­ną łody­gę oraz podłuż­ne zie­lo­ne liście. Deli­kat­ne...
Mikroliście Pak Choi

Mikroliście Pak Choi

  Mikro­li­ście Pak Choi cha­rak­te­ry­zu­ją się łagod­nym, lek­ko słod­ko-gorz­kim sma­kiem. Soczy­ste list­ki w sma­ku mogą przy­po­mi­nać kapu­stę pekiń­ską, co spra­wia, że ide­al­nie spraw­dza­ją się jako doda­tek do sała­tek oraz japoń­skich...
Mikroliście rukwi wodnej

Mikroliście rukwi wodnej

  Mikro­li­ście rukwi wodnej mają wyra­zi­sty, lek­ko pie­przo­wy smak, prze­ła­ma­ny nutą sło­dy­czy. Ten wyra­zi­sty aro­mat dobrze kom­po­nu­je się w let­nich i wio­sen­nych sałat­kach, zastę­pu­jąc pikant­ne przy­pra­wy i dodat­ki, takie jak...
Mikroliście komatsuny

Mikroliście komatsuny

  Mikro­li­ście komatsuny mają moc­no pikant­ny smak podob­ny do sma­ku musz­tar­dy, dla­te­go komat­su­na zwa­na jest tak­że japoń­skim szpi­na­kiem musz­tar­do­wym. Jej inten­syw­ny aro­mat pasu­je do deli­kat­nych sała­tek, ale cenio­ne są tak­że jako...
Skip to content