Leniwe placuszki na słono

6 porcji

30 minut

średni

150 ml kefi­ru 
50 ml ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go
1/4 łyż­ki bia­łe­go octu win­ne­go
1/4 łyż­ki cukru
1/4 łyżecz­ki miał­kiej soli mor­skiej
200 g sera feta, pokru­szo­ne­go
4 cebu­le dym­ki, pokro­jo­ne w cien­kie paski
1/2 małe­go pęcz­ka koper­ku, posie­ka­ne­go
350 g maki, plus 100 g mąki
1 łyżecz­ka sody oczysz­czo­nej

Do poda­nia:
duża garść kieł­ków rzod­kiew­ki
jogurt natu­ral­ny

W dużej misce wymie­szaj kefir z 1/4 łyż­ki ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go, octu, cukru i soli. Dodaj ser feta, cebu­lę dym­kę i kope­rek. Sta­ran­nie wymie­szaj.W dru­giej misce prze­siej mąkę z sodą. Potwórz  raz jesz­cze, doda­jąc mąkę już do kefi­ru.

Wymie­szaj.Cia­sto powin­no być mięk­kie. Jeśli nadal jest kle­iste, nale­ży posy­pać stol­ni­cę obfi­cie mąką i zacząć je ugnia­tać, doda­jąc wię­cej mąki. Ale miej na uwa­dze, że ze wzglę­du na zawar­tość sera cia­sto pozo­sta­nie lek­ko kle­iste.Podziel cia­sto na 6 por­cji.

Stol­ni­cę posyp obfi­cie mąką i roz­wał­kuj każ­dą por­cję na krą­żek o śred­ni­cy 15 cm.Na dużej patel­ni roz­grzej 50 ml ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go i ostroż­nie nakła­daj po jed­nym pla­cusz­ku. Smaż po 3 minu­ty z każ­dej stro­ny, zmniej­sza­jąc ogień, kie­dy zaczną się zbyt­nio rumie­nić.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content