Nowojorska kanapka z pastrami, kiszoną kapustą i korniszonami.

1 porcja

10 minut

łatwe

2 duże krom­ki chle­ba żyt­nie­go gru­bo­ści 1 cm
majo­nez
3 czu­ba­te łyż­ki kiszo­nej kapu­sty
1 świe­że czer­wo­ne chil­li, pozba­wio­ne nasion i drob­no pokro­jo­ne
3 pla­stry pastra­mi
kil­ka kor­ni­szo­nów
60 g sera szwaj­car­skie­go
duża garść kieł­ków brokułu

Gril­luj krom­kę chle­ba na patel­ni gril­lo­wej, aż będą lek­ko opie­czo­ne z obu stron, a następ­nie posma­ruj je majo­ne­zem po jed­nej stro­nie. Połóż kil­ka cien­ko pokro­jo­nych pla­ster­ków sera. A teraz klu­czo­wy skład­nik tego dania, czy­li pastra­mi!  (Widzie­li­ście ape­tycz­ne zdję­cia kana­pek z wie­lo­ma war­stwa­mi woło­wej wędli­ny? To wła­śnie pastra­mi, czy­li to, czym  zaja­da­ją się w Sta­nach Zjednoczonych. 

Powsta­ło wie­le kul­to­wych miejsc, któ­re ser­wu­ją swo­je wła­sne waria­cje tych kana­pek i sprze­da­ją je z wiel­kim suk­ce­sem ). Gdzie dostać pastra­mi? W dużych mar­ke­tach lub w skle­pach spo­żyw­czych, któ­re sprze­da­ją pro­duk­ty zagra­nicz­ne.  Następ­nie dodaj tro­chę kiszo­nej kapu­sty, chil­li i pokro­jo­ne korniszony.

Prze­nieś całość na roz­grza­ny grill wraz z dru­gą krom­ką chle­ba (opiecz ją rów­nież z dwóch stron). Pozo­staw na gril­lu tak dłu­go, aż ser się roz­pu­ści. Zdej­mij krom­kę wraz dodat­ka­mi  z gril­la, dorzuć spo­rą ilość kieł­ków bro­ku­łu i wykończ kanap­kę ostat­nim kawał­kiem chleba. 

Lek­ko doci­śnij i użyj wyka­łacz­ki, aby utrzy­mać całość razem. A teraz czas by zaja­dać! Smacznego!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content