Nowojorska kanapka z pastrami, kiszoną kapustą i korniszonami.

1 porcja

10 minut

łatwe

2 duże krom­ki chle­ba żyt­nie­go gru­bo­ści 1 cm
majo­nez
3 czu­ba­te łyż­ki kiszo­nej kapu­sty
1 świe­że czer­wo­ne chil­li, pozba­wio­ne nasion i drob­no pokro­jo­ne
3 pla­stry pastra­mi
kil­ka kor­ni­szo­nów
60 g sera szwaj­car­skie­go
duża garść kieł­ków bro­ku­łu

Gril­luj krom­kę chle­ba na patel­ni gril­lo­wej, aż będą lek­ko opie­czo­ne z obu stron, a następ­nie posma­ruj je majo­ne­zem po jed­nej stro­nie. Połóż kil­ka cien­ko pokro­jo­nych pla­ster­ków sera. A teraz klu­czo­wy skład­nik tego dania, czy­li pastra­mi!  (Widzie­li­ście ape­tycz­ne zdję­cia kana­pek z wie­lo­ma war­stwa­mi woło­wej wędli­ny? To wła­śnie pastra­mi, czy­li to, czym  zaja­da­ją się w Sta­nach Zjed­no­czo­nych.

Powsta­ło wie­le kul­to­wych miejsc, któ­re ser­wu­ją swo­je wła­sne waria­cje tych kana­pek i sprze­da­ją je z wiel­kim suk­ce­sem ). Gdzie dostać pastra­mi? W dużych mar­ke­tach lub w skle­pach spo­żyw­czych, któ­re sprze­da­ją pro­duk­ty zagra­nicz­ne.  Następ­nie dodaj tro­chę kiszo­nej kapu­sty, chil­li i pokro­jo­ne kor­ni­szo­ny.

Prze­nieś całość na roz­grza­ny grill wraz z dru­gą krom­ką chle­ba (opiecz ją rów­nież z dwóch stron). Pozo­staw na gril­lu tak dłu­go, aż ser się roz­pu­ści. Zdej­mij krom­kę wraz dodat­ka­mi  z gril­la, dorzuć spo­rą ilość kieł­ków bro­ku­łu i wykończ kanap­kę ostat­nim kawał­kiem chle­ba.

Lek­ko doci­śnij i użyj wyka­łacz­ki, aby utrzy­mać całość razem. A teraz czas by zaja­dać! Smacz­ne­go!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content