Słodkie placki ziemniaczane z jajkami w koszulkach

4 porcje

30 minut

łatwe

4 jaj­ka
oli­wa
szczyp­ta soli
50 g haris­sy
200 g jogur­tu grec­kie­go
garść kieł­ków lucer­ny i bro­ku­łu

Skład­ni­ki na plac­ki:
500 g słod­kich ziem­nia­ków, obra­ne i star­te
200 g mąki
1 mała posie­ka­na pie­trusz­ka
4 biał­ka jaj
50 g haris­sa
szczyp­ta soli
olej do sma­że­nia

Aby zro­bić plac­ki ziem­nia­cza­ne, wyci­śnij z nich nad­miar pły­nu, a następ­nie połącz je w misce z: mąką, pie­trusz­ką, biał­kiem z jaj, haris­są i solą, aż skład­ni­ki ład­nie połą­czą się.
Z tej ilo­ści skład­ni­ków powin­no się udać ufor­mo­wać 8 plac­ków ziem­nia­cza­nych. Roz­grzej spo­rą ilość ole­ju na patel­ni. W dwóch par­tiach smaż plac­ki z każ­dej stro­ny na zło­ty kolor i aby były chru­pią­ce. Po usma­że­niu odłóż je na papie­ro­wy ręcz­nik, by pozbyć się nad­mia­ru tłusz­czu.

Teraz czas na ugo­to­wa­nie jaj w koszul­ce. Co wca­le nie jest takie trud­ne jak może się wyda­wać. Zago­tuj w garn­ku spo­rą ilość wody, dodaj sól do sma­ku i 2 łyż­ki octu. Doda­nie ostat­nie­go skład­ni­ka spra­wi że biał­ko jaj szyb­ciej się zetnie i nie będzie stra­chu, że roz­pad­ną się. Zatem do dzie­ła! Gotuj je przez 3 minu­ty, wów­czas żółt­ka wciąż pozo­sta­ną płyn­ne, a o taki efekt wła­śnie nam cho­dzi! Goto­we wyj­mij łyż­ką cedza­ko­wą i ostroż­nie odcedź na papie­rze kuchen­nym.Czas na skła­da­nie dania w całość. Roz­sma­ruj tro­chę haris­sy, jogur­tu i oli­wy na środ­ku czte­rech tale­rzy. Dodaj po jed­nym plac­ku na każ­dy talerz, dołóż spo­rą ilość jogur­tu i przy­kryj go kolej­nym plac­kiem. Na wierzch połóż nie­co jogur­tu oraz jaj­ko w koszul­ce, a całe danie wykończ dużą ilo­ścią kieł­ków.

Do tego prze­pi­su świet­nie pasu­ją deli­kat­ne kieł­ki lucer­ny i pikant­ne kieł­ki bro­ku­łu dla kon­tra­stu. To danie z cha­rak­te­rem, któ­re z pew­no­ścią zasko­czy Was sma­kiem. Smacz­ne­go!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content