Słodkie placki ziemniaczane z jajkami w koszulkach

4 porcje

30 minut

łatwe

4 jaj­ka
oli­wa
szczyp­ta soli
50 g haris­sy
200 g jogur­tu grec­kie­go
garść kieł­ków lucer­ny i brokułu

Skład­ni­ki na plac­ki:
500 g słod­kich ziem­nia­ków, obra­ne i star­te
200 g mąki
1 mała posie­ka­na pie­trusz­ka
4 biał­ka jaj
50 g haris­sa
szczyp­ta soli
olej do smażenia

Aby zro­bić plac­ki ziem­nia­cza­ne, wyci­śnij z nich nad­miar pły­nu, a następ­nie połącz je w misce z: mąką, pie­trusz­ką, biał­kiem z jaj, haris­są i solą, aż skład­ni­ki ład­nie połą­czą się.
Z tej ilo­ści skład­ni­ków powin­no się udać ufor­mo­wać 8 plac­ków ziem­nia­cza­nych. Roz­grzej spo­rą ilość ole­ju na patel­ni. W dwóch par­tiach smaż plac­ki z każ­dej stro­ny na zło­ty kolor i aby były chru­pią­ce. Po usma­że­niu odłóż je na papie­ro­wy ręcz­nik, by pozbyć się nad­mia­ru tłuszczu.

Teraz czas na ugo­to­wa­nie jaj w koszul­ce. Co wca­le nie jest takie trud­ne jak może się wyda­wać. Zago­tuj w garn­ku spo­rą ilość wody, dodaj sól do sma­ku i 2 łyż­ki octu. Doda­nie ostat­nie­go skład­ni­ka spra­wi że biał­ko jaj szyb­ciej się zetnie i nie będzie stra­chu, że roz­pad­ną się. Zatem do dzie­ła! Gotuj je przez 3 minu­ty, wów­czas żółt­ka wciąż pozo­sta­ną płyn­ne, a o taki efekt wła­śnie nam cho­dzi! Goto­we wyj­mij łyż­ką cedza­ko­wą i ostroż­nie odcedź na papie­rze kuchen­nym.Czas na skła­da­nie dania w całość. Roz­sma­ruj tro­chę haris­sy, jogur­tu i oli­wy na środ­ku czte­rech tale­rzy. Dodaj po jed­nym plac­ku na każ­dy talerz, dołóż spo­rą ilość jogur­tu i przy­kryj go kolej­nym plac­kiem. Na wierzch połóż nie­co jogur­tu oraz jaj­ko w koszul­ce, a całe danie wykończ dużą ilo­ścią kiełków. 

Do tego prze­pi­su świet­nie pasu­ją deli­kat­ne kieł­ki lucer­ny i pikant­ne kieł­ki bro­ku­łu dla kon­tra­stu. To danie z cha­rak­te­rem, któ­re z pew­no­ścią zasko­czy Was sma­kiem. Smacznego!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content