Zaufaj naturze

Postanowienie – Będę jadł zdrowo!

Począ­tek roku mobi­li­zu­je każ­de­go do sta­wia­nia przed sobą nowych celów, tak­że tych zwią­za­nych z codzien­ną die­tą. Nie­ste­ty, nie łatwo jest z dnia na dzień prze­sta­wić swo­je nawy­ki żywie­nio­we na nowe tory, a orga­nizm prze­ko­nać do odsta­wie­nia szko­dli­wych pro­duk­tów. Jak prze­ko­nać sie­bie, a może z cza­sem swo­ich bli­skich do tego, że zdro­wa żyw­ność to nie tyl­ko mod­ny trend?

Wszyst­kie nawy­ki żywie­nio­we, któ­re posia­da­my, ukształ­to­wa­ły się w cza­sie dora­sta­nia, pozna­wa­nia nowych sma­ków i pro­duk­tów. Są to pro­ce­sy zacho­dzą­ce w pierw­szych latach życia, pod wpły­wem zacho­wań wynie­sio­nych z domu i ze szko­ły. Jed­nak jak każ­de zacho­wa­nie – moż­na je zmie­nić. Wyma­ga to wie­le pra­cy i samo­dy­scy­pli­ny, jed­nak z cza­sem orga­nizm zmie­nia swo­je pre­fe­ren­cje i na nowo przy­zwy­cza­ja się do nowych zwyczajów.

Przede wszyst­kim śnia­da­nie!
Ele­men­tar­nym posił­kiem w cią­gu całe­go dnia powin­no być śnia­da­nie – to ono daje naj­wię­cej ener­gii i musi zmo­bi­li­zo­wać orga­nizm do dzia­ła­nia. Zdro­we śnia­da­nie powin­no być zło­żo­ne z pro­duk­tów peł­no­war­to­ścio­wych, któ­re zapew­nią odpo­wied­nią ilość skład­ni­ków odżyw­czych. Naj­bar­dziej war­to­ścio­we o poran­ku są dania cie­płe – roz­bu­dza­ją i roz­grze­wa­ją organizm.

Zamień na lep­sze
Świa­do­me korzy­sta­nie z dodat­ków pod­czas goto­wa­nia to kolej­ny krok do tego, by zacząć zdro­wo się odży­wiać. War­to w domo­wej kuch­ni zastą­pić szko­dli­wą sól świe­ży­mi zio­ła­mi i przy­pra­wa­mi, a cukier zamie­nić na zdrow­szą pro­po­zy­cję, na przy­kład ksy­li­tol lub ste­wie. Naj­lep­szym roz­wią­za­niem jed­nak jest jego cał­ko­wi­ta eli­mi­na­cja – jeże­li jeste­śmy zwo­len­ni­ka­mi sło­dy­czy w her­ba­cie lub innych potra­wach, może­my zde­cy­do­wać się na doda­nie domo­we­go syro­pu lub po pro­stu miodu.

Poczy­taj o tym, co jesz
Wraz z tren­dem na zdro­wą żyw­ność poja­wi­ło się poję­cie czy­stej ety­kie­ty. Idąc na zaku­py i wybie­ra­jąc pro­duk­ty, z któ­rych chce­my przy­go­to­wać dania, trze­ba zacząć zwra­cać uwa­gę na to, co jest napi­sa­ne na opa­ko­wa­niu. Czy ilość węglo­wo­da­nów, w tym cukrów, nie jest podej­rza­nie za wyso­ka jak na pro­dukt natu­ral­ny? Czy wśród skład­ni­ków nie ma żad­nych sub­stan­cji popra­wia­ją­cych smak lub trwa­łość pro­duk­tów? Jeże­li nie jeste­śmy pew­ni, co powin­no zna­leźć się na ety­kie­cie zdro­we­go pro­duk­tu, war­to wcze­śniej o nim poczy­tać. Po daw­ce takich infor­ma­cji i posia­da­niu wie­dzy z tego, jakie sub­stan­cje che­micz­ne znaj­du­ją się w jedze­niu, każ­dy zakup będzie bar­dziej prze­my­śla­ny i świadomy.

By nie wia­ło nudą
Chcąc odży­wiać się zdro­wo, war­to się­gnąć po spraw­dzo­ne pomy­sły na codzien­ne posił­ki czy nawet całe die­ty. Mitem jest, że zdro­wa żyw­ność jest mdła lub nie­smacz­na, wszyst­ko zale­ży od tego, czy danie będzie odpo­wied­nio przy­go­to­wa­ne i dopra­wio­ne. Wystar­czy wła­ści­we dobra­nie do sie­bie kil­ku pro­duk­tów, by uzy­skać peł­ny, aro­ma­tycz­ny smak. Kre­atyw­ność w kuch­ni to kolej­ny punkt, któ­ry nale­ży wyro­bić sobie w codzien­nych nawy­kach. Uroz­ma­ica­nie dania nowy­mi pro­duk­ta­mi, świe­ży­mi zio­ła­mi czy warzy­wa­mi, spra­wia, że zdro­wa kuch­nia nie musi być nud­na i powta­rzal­na. Waż­nym jest, by mieć peł­ną świa­do­mość tego, skąd i w jakich warun­kach dany pro­dukt był hodo­wa­ny lub pro­du­ko­wa­ny. Dla­te­go pro­du­cen­ci coraz czę­ściej sto­su­ją poli­ty­kę przej­rzy­sto­ści pro­duk­cji, któ­ra umoż­li­wia kon­su­men­tom dowie­dze­nie się skąd pocho­dzą oraz jaką dro­gę prze­by­ły skład­ni­ki, któ­rych ci uży­wa­ją do przy­rzą­dza­nia potraw dla sie­bie i bliskich.

Wyro­bie­nie w sobie nowych nawy­ków żywie­nio­wych może trwać od kil­ku tygo­dni do kil­ku mie­się­cy, w zależ­no­ści od zaan­ga­żo­wa­nia i moty­wa­cji, któ­re nami kie­ru­ją. Nie nale­ży się znie­chę­cać. War­to pamię­tać jak duży wpływ ma zdro­wa die­ta na orga­nizm czło­wie­ka i jego codzien­ne funkcjonowanie.

Skip to content