Zaufaj naturze

Zdrowie w zarodku – kiełki w domowej kuchni

Nie tyl­ko pogo­da oddzia­łu­je na nasze samo­po­czu­cie, rów­nież skład­ni­ki codzien­nej die­ty sta­no­wią klu­czo­wy ele­ment wpły­wa­ją­cy na orga­nizm. Pozy­tyw­ny nastrój i lep­szy wygląd mogą zapew­nić świe­że i zdro­we warzy­wa, w tym tak­że kiełki.

Kieł­ki warzyw­ne na pol­skie sto­ły przy­by­ły z Dale­kie­go Wscho­du, jed­nak dopie­ro w cią­gu ostat­nich lat zaczę­ły cie­szyć się dużą popu­lar­no­ścią wśród Pola­ków. Boga­te w wie­le sub­stan­cji odżyw­czych są skon­cen­tro­wa­nym źró­dłem wita­min i skład­ni­ków mine­ral­nych. Moż­na je wyho­do­wać z nasion mię­dzy inny­mi bro­ku­łu, rzod­kiew­ki, jar­mu­ży czy sło­necz­ni­ka. Ich spo­ży­wa­nie zale­ca się każ­de­mu, zarów­no dzie­ciom, jak i oso­bom star­szym. Są tak­że uni­wer­sal­ne w uży­ciu – moż­na doda­wać je do sała­tek, dań na cie­pło, a tak­że do dese­rów i kok­taj­li odżywczych.

Coraz bar­dziej powszech­nym sta­ło się upra­wia­nie kieł­ków warzyw­nych na kuchen­nych para­pe­tach – w sło­ikach lub spe­cjal­nych naczy­niach do kieł­ko­wa­nia. W cią­gu zale­d­wie paru dni zawar­tość cen­nych skład­ni­ków kieł­ków wzra­sta nawet kil­ku­krot­nie. Umoż­li­wia to otrzy­ma­nie w peł­ni war­to­ścio­wych mikro roślin, któ­re kil­ka dni po wysa­dze­niu moż­na użyć jako doda­tek do róż­nych posił­ków. Nie­za­leż­nie od spo­so­bu hodow­li, nale­ży pamię­tać o tym, że kieł­ki lubią cie­pło i wyma­ga­ją regu­lar­ne­go pod­le­wa­nia. Skle­py ze zdro­wą żyw­no­ścią oprócz świe­żych i goto­wych do spo­ży­cia pro­duk­tów ofe­ru­ją tak­że spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne do domo­wej hodow­li nasio­na, któ­re w łatwy i szyb­ki spo­sób moż­na zasa­dzić we wła­snej kuchni.

Oprócz boga­te­go w wita­mi­ny dodat­ku do sała­tek i kana­pek kieł­ki mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne na wie­le innych spo­so­bów. War­to dodać je do poran­nych kok­taj­li, zarów­no tych warzyw­nych, jak i owo­co­wych. Trze­ba pamię­tać jed­nak by dopa­so­wać odpo­wied­ni rodzaj kieł­ków – kieł­ki rzod­kiew­ki, cebu­li, jar­mu­żu i bro­ku­łu mają moc­ne i wyra­zi­ste sma­ki, cza­sa­mi lek­ko pikant­ne, nato­miast kieł­ki lucer­ny czy faso­li mung cha­rak­te­ry­zu­ją się deli­kat­nym, sub­tel­nym aro­ma­tem. Innym zasto­so­wa­niem tych zdro­wych mikro roślin jest doda­wa­nie ich do zdro­wych dese­rów, któ­re dzię­ki nim sta­ną się bar­dziej odżyw­cze i wyróż­nia­ją­ce się sma­kiem. Kieł­ki dobrze kom­po­nu­ją się z jogur­ta­mi natu­ral­ny­mi oraz owo­ca­mi, taki­mi jak tru­skaw­ki czy jago­dy. Zasto­so­wa­nie tych świe­żych pro­duk­tów warzyw­nych w słod­kich daniach spra­wi, że zyska­ją one nowy wymiar smakowy. 

Skip to content