Zaufaj naturze

Alfalfa — z czym to się je?

Lucer­na nale­ży do roślin pastew­nych. Pocho­dzi z Azji, gdzie jest zwa­na “alfal­fa” (alf-al-fa – ojciec wszel­kie­go poży­wie­nia). Szcze­gól­nie pole­ca­na jest wege­ta­ria­nom i sportowcom.

Jakie korzy­ści może­my mieć jedząc ją regularnie?

  • Uspraw­nia układ rucho­wy, dla­te­go jest pole­ca­na spor­tow­com, oso­bom z reu­ma­ty­zmem i kobie­tom w ciąży,
  • Wyka­za­no, że ma ona ma istot­ny wpływ na pro­ces krzep­nię­cia krwi, może hamo­wać roz­wój nowo­two­rów, dba o odpo­wied­nie uwap­nie­nie kości,
  • Obec­ność kana­wa­ni­ny wspo­ma­ga odporność,
  • Kieł­ki lucer­ny wzmoc­nią Two­je wło­sy, ponie­waż są boga­te w ami­no­kwa­sy, wita­mi­ny z gru­py B i krzemionkę,
  • Co cie­ka­we – kieł­ki lucer­ny wspo­ma­ga­ją odchu­dza­nie i odtru­wa­nie orga­ni­zmu, dla­te­go war­to nimi uroz­ma­icić kura­cje oczysz­cza­ją­ce orga­nizm i przeciwtrądzikowe.

To zaska­ku­ją­ce, jaki dobro­czyn­ny wpływ mogą mieć kieł­ki na orga­nizm. Jedze­nie kieł­ków ma same plu­sy, ale co naj­waż­niej­sze wpływ kieł­kach lucer­ny znaj­dziesz tyl­ko 12 kcal w 100 gra­mach produktu!

Skip to content