Zaufaj naturze

Zakiełkuj w sobie dobre przyzwyczajenia!

Prze­peł­nio­ne przy­chod­nie lekar­skie, apte­ki zapeł­nio­ne cho­ry­mi, kicha­ją­cy pasa­że­ro­wie tram­wa­jów i auto­bu­sów? To popu­lar­ny obec­nie widok. Jeste­śmy w peł­ni sezo­nu zimo­we­go. Na dwo­rze chłod­na aura wraz ze zwięk­szo­ną wil­got­no­ścią powie­trza i czę­sty­mi wia­tra­mi zde­cy­do­wa­nie sprzy­ja­ją zacho­ro­wa­niom. Jak się bro­nić przed wirusami?

Zakieł­kuj w sobie zdro­we przy­zwy­cza­je­nia i włącz do swo­jej die­ty kieł­ki. Te małe, nie­po­zor­ne rośli­ny potra­fią zastą­pić wie­le suple­men­tów die­ty, a przede wszyst­kim dostar­cza­ją orga­ni­zmo­wi wie­le wita­min i war­to­ści odżyw­czych. Dzię­ki temu jest on w sta­nie szyb­ko bro­nić się przed wiru­sa­mi. Wita­mi­na C! O tym, że jest zawar­ta w dużych ilo­ściach w nie­któ­rych kieł­kach wie­dział już XVIII-wiecz­ny podróż­nik James Cook. Zabie­rał kieł­ki na pokład, by chro­nić sie­bie i zało­gę przed szkor­bu­tem, któ­ry był postra­chem ówcze­snych żegla­rzy. Co jest tyl­ko potwier­dze­niem tego, jak bar­dzo kieł­ki wspie­ra­ją odpor­ność orga­ni­zmu przed wirusami.

Jedze­nie kieł­ków to natu­ral­ny spo­sób wspo­ma­ga­ją­cy w wal­ce z infek­cja­mi, mogą­cy zmniej­szyć ryzy­ko zacho­ro­wań. Co waż­ne w tym małym pędzie rośli­ny kon­cen­tru­je się wszyst­ko, co naj­lep­sze i to w for­mie łatwo przy­swa­jal­nej dla orga­ni­zmu czło­wie­ka i naturalnej.

Bom­bę wita­mi­ny C zna­leźć moż­na na przy­kład w pikant­nych kieł­kach rzod­kiew­ki, któ­ra świet­nie spraw­dza się na kanap­kach lub jako doda­tek do past. Nato­miast z jajecz­ni­cą, fasze­ro­wa­ny­mi jaja­mi, czy omle­ta­mi dobrze kom­po­nu­ją się wyra­zi­ste kieł­ki jar­mu­żu. A lek­ko słod­kie i chru­pią­ce kieł­ki zie­lo­ne­go grosz­ku miło dopeł­nia­ją potra­wy kuch­ni orientalnej.

Jedz­cie kieł­ki na zdrowie!

Skip to content