produkty

Serwowane jako podstawa lekkich sałatek lub dodatek do ciepłych dań wzbogacają je o wyjątkowy smak i aromat. Wszystkie smaki naszych produktów pochodzą prosto z natury.

Sta­ran­nie dobie­ra­my spo­so­by upra­wy kieł­ków tak, by wszyst­kie war­to­ścio­we sub­stan­cje pozo­sta­ły w struk­tu­rach rośli­ny. Boga­te w wita­mi­nę C sku­tecz­nie wspie­ra­ją odpor­ność orga­ni­zmu. Obfi­tu­ją tak­że w wie­le skład­ni­ków odżyw­czych potrzeb­nych do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia ukła­du pokar­mo­we­go, krwio­no­śne­go oraz ner­wo­we­go człowieka.

Ofe­ru­je­my m. in. świe­żą bazy­lię, maje­ra­nek, szał­wię, pie­trusz­kę, lub­czyk, kolen­drę, meli­sę, mię­tę, ore­ga­no, roz­ma­ryn oraz tymia­nek. Dba­my, by upra­wy były wol­ne od sub­stan­cji che­micz­nych i szkod­ni­ków, któ­re mogły­by zabu­rzyć roz­wój roślin. Sta­ra­my się, by każ­da rośli­na była odpo­wied­nio zabez­pie­czo­na i we wła­ści­wy spo­sób zebra­na, tak by nasi klien­ci byli cał­ko­wi­cie pew­ni, co do jako­ści pro­duk­tu, któ­ry kupują.

W swo­jej ofer­cie posia­da­my trzy rodza­je sałat: rosz­pon­kę, ruko­lę oraz szpi­nak, któ­re sta­no­wią skład­ni­ki sała­tek. Wszyst­kie sma­ki otrzy­my­wa­ne są pro­sto z natu­ry. Dba­my o to, by pro­duk­ty były odpo­wied­nio zabez­pie­czo­ne i zyski­wa­ły naj­wyż­szą jakość.

Dostar­cza­my kil­ka rodza­jów mikro liści min. bro­ku­łu, bura­ka, grosz­ku, mizu­ny, rzod­kiew­ki oraz rukwi wod­nej. Mikro list­ki to mło­de rośli­ny, któ­re posia­da­ją wita­mi­ny i skład­ni­ki mine­ral­ne. W trak­cie kul­ty­wa­cji mikro liści przy­wią­zu­je­my naj­więk­szą wagę do tego, by w trak­cie zbio­rów rośli­ny mia­ły jak naj­więk­szą jakość.

W naszej ofer­cie znaj­dziesz tak­że świe­że i dorod­ne, goto­we do zje­dze­nia owo­ce naj­wyż­szej jako­ści. Wkła­da­my całe ser­ce w to, by nasze pro­duk­ty były smacz­ne i zdro­we, dla­te­go decy­du­je­my się tyl­ko na naj­lep­szych dostaw­ców ze spraw­dzo­nych plan­ta­cji. Znaj­dziesz u nas owo­ce goto­we do spo­ży­cia — umy­te, obra­ne i pokro­jo­ne. Możesz je zabrać ze sobą do pra­cy, szko­ły czy ple­ne­ro­wą wycieczkę.

Skip to content