Poli­ty­ka pry­wat­no­ści obo­wią­zu­ją­ca w UNIFLORA Sp. z o.o.

Ochro­na pry­wat­no­ści oraz danych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ków jest prio­ry­te­tem dla UNIFLORA Sp. z o.o. w związ­ku z tym, zgod­nie z prze­pi­sa­mi Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (dalej: RODO), opra­co­wa­li­śmy i przy­ję­li­śmy niniej­szy doku­ment. Mamy nadzie­ję, że Użyt­kow­ni­cy naszej stro­ny inter­ne­to­wej uzy­ska­ją wszyst­kie inte­re­su­ją­ce ich infor­ma­cje doty­czą­ce prze­twa­rza­nia przez nas danych oso­bo­wych, a w szcze­gól­no­ści infor­ma­cje o:

 • Roli UNIFLORA Sp. z o.o. w pro­ce­sie prze­twa­rza­nia danych osobowych,
 • Celach, pod­sta­wach praw­nych i okre­sie przez jaki prze­twa­rza­my dane osobowe,
 • Pod­mio­tach, któ­rym może­my udo­stęp­nić dane oso­bo­we Użytkowników,
 • Upraw­nie­niach Użyt­kow­ni­ków w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych osobowych,
 • Spo­so­bach zabez­pie­cze­nia danych oso­bo­wych przez UNIFLORA Sp. z o.o.,
 • Poli­ty­ce pli­ków cookies.

Jeże­li jed­nak nie zna­la­złeś odpo­wie­dzi na nur­tu­ją­ce Cię pyta­nia, zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem przez nas Two­ich danych oso­bo­wych, możesz skon­tak­to­wać się z nami pod adre­sem e‑mail: uniflora@uniflora.com.pl lub nume­rem tele­fo­nu: 34/ 368 50 33.

 1. NASZA ROLAPROCESIE PRZETWARZANIA DANYCH

UNIFLORA Sp. z o.o.  jest Admi­ni­stra­to­rem danych w rozu­mie­niu ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych.

 1. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Prze­twa­rza­my tyl­ko takie dane, któ­re sam nam udo­stęp­nisz i któ­re są nie­zbęd­ne do reali­za­cji zamó­wień. Naj­czę­ściej są to dane dotyczące:

 • Imie­nia i nazwiska
 • Adre­su e‑mail
 • Nume­ru telefonu
 • Adre­su zamieszkania/dostawy
 • Adre­su IP

W zakre­sie w jakim poda­jesz nam dane w celu zło­że­nia lub reali­za­cji zamó­wie­nia poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale koniecz­ne do reali­za­cji tego zamówienia.

Prze­twa­rza­nie danych kon­tak­to­wych, tj. imię, nazwi­sko, adres e‑mail, numer tele­fo­nu czy zaj­mo­wa­ne sta­no­wi­sko nastę­pu­je tak­że w celu mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go naszych pro­duk­tów. Dane kon­tak­to­we pozy­ski­wa­ne są przez nas tak­że ze źró­deł publicz­nie dostęp­nych, w tym przede wszyst­kim dane kon­tak­to­we udo­stęp­nio­ne na stro­nach inter­ne­to­wych kon­kret­nych podmiotów.

 1. CELE, PODSTAWY PRAWNEOKRES PRZEZ JAKI PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Two­je dane prze­twa­rza­ne są przez UNIFLORA Sp. z o.o. w nastę­pu­ją­cych celach:

 • zawar­cia i wyko­na­nia umo­wy — w tym pod­ję­cia dzia­łań na żąda­nie oso­by, któ­rej dane doty­czą przed zwar­ciem umo­wy – przez czas trwa­nia umo­wy i ewen­tu­al­nych roz­li­czeń po jej zakoń­cze­niu (posta­wa praw­na: art. 6 ust. 1 lit. b RODO „wyko­na­nie umowy”);
 • docho­dze­nia rosz­czeń – do momen­tu ich przedaw­nie­nia i ewen­tu­al­ne­go prze­ka­za­nia ich docho­dze­nia do pod­mio­tów zaj­mu­ją­cych się win­dy­ka­cją (pod­sta­wa praw­na: art. 6 ust. 1 lit. f „praw­nie uza­sad­nio­ny interes”);
 • mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go – w celu przed­sta­wie­nia ofert (pod­sta­wa praw­na: art. 6 ust. 1 lit. f „praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res”; art. 6 ust. 1 lit. a „zgo­da oso­by, któ­rej dane dotyczą”);
 • bie­żą­cej obsłu­gi – zwią­za­nej m.in. z płat­no­ścia­mi czy rekla­ma­cja­mi – przez czas trwa­nia umo­wy oraz okres nie­zbęd­ny do cza­su roz­pa­trze­nia zło­żo­nych skarg i wnio­sków (pod­sta­wa praw­na: art. 6 ust. 1 lit. f „praw­nie uza­sad­nio­ny interes”);
 • wypeł­nie­nia cią­żą­ce­go na nas obo­wiąz­ku praw­ne­go – m.in. w przy­pad­ku postę­po­wań sądo­wych czy urzę­do­wych, wyko­na­nia praw­nie uza­sad­nio­ne­go żąda­nia orga­nów ści­ga­nia, w spra­wach zwią­za­nych z prze­strze­ga­niem prze­pi­sów pra­wa – przez okres wyni­ka­ją­cy z odręb­nych prze­pi­sów pra­wa (pod­sta­wa praw­na: art. 6 ust. 1 lit. f „praw­nie uza­sad­nio­ny interes”).

W sytu­acjach, w któ­rych prze­twa­rza­my Two­je dane na pod­sta­wie udzie­lo­nej przez Cie­bie zgo­dy mamy pra­wo je prze­twa­rzać do momen­tu wyco­fa­nia tej zgo­dy. Wyco­fa­nia zgo­dy możesz doko­nać w każ­dym momen­cie, jed­nak nie ma to wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia danych, któ­re­go doko­na­li­śmy na pod­sta­wie  Two­jej zgo­dy przed jej cofnięciem.

Przy prze­twa­rza­niu Two­ich danych na pod­sta­wie nasze­go praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su dba­my o zacho­wa­nie rów­no­wa­gi mię­dzy ochro­ną Two­ich praw i wol­no­ści, a naszy­mi pra­wa­mi i inte­re­sa­mi. Jeśli uwa­żasz, że Two­je pra­wa i wol­no­ści zosta­ły naru­szo­ne masz pra­wo wnieść sprze­ciw wobec takie­go przetwarzania.

 1. PODMIOTY, KTÓRYM MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE

Two­je dane może­my udo­stęp­nić nastę­pu­ją­cym kate­go­riom odbiorców:

 • wła­ści­wym orga­nom i insty­tu­cjom pań­stwo­wym – w zakre­sie w jakim wyma­ga­ją tego od nas prze­pi­sy prawa,
 • part­ne­rom biz­ne­so­wym oraz pod­mio­tom wspie­ra­ją­cym nas w wyko­ny­wa­niu usług – aby uspraw­nić obsłu­gę Użyt­kow­ni­ków stro­ny inter­ne­to­wej i klien­tów, w tym w szcze­gól­no­ści pod­mio­tom zapew­nia­ją­cym nam obsłu­gę infor­ma­tycz­ną i dostaw­cą usług hostingowych.

Nie­za­leż­nie od tego komu i gdzie prze­ka­zu­je­my Two­je dane dba­my o ich bez­pie­czeń­stwo. W każ­dym przy­pad­ku Two­je dane chro­nio­ne są odpo­wied­ni­mi zapi­sa­mi umownymi.

 1. TWOJE UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W związ­ku z prze­twa­rza­niem Two­ich danych przez UNIFLORA Sp. z o.o. w zakre­sie w jakim jeste­śmy admi­ni­stra­to­rem tych danych, przy­słu­gu­ją Ci nastę­pu­ją­ce uprawnienia:

 • pra­wo dostę­pu do danych, któ­re o Tobie posia­da­my – w tym pra­wo do uzy­ska­nia kopii danych, kate­go­rii prze­twa­rza­nych danych oso­bo­wych, infor­ma­cji o odbior­cach lub kate­go­riach odbior­ców, pla­no­wa­nych okre­sach prze­cho­wy­wa­nia danych, pra­wach przy­słu­gu­ją­cych Ci na mocy RODO, pra­wie wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go, źró­dle danych, któ­re przetwarzamy.
 • pra­wo do spro­sto­wa­nia lub uzu­peł­nie­nia danych – możesz nas poin­for­mo­wać o zmia­nach w Two­ich danych oso­bo­wych lub zwró­cić się z wnio­skiem o popra­wie­nie lub uzu­peł­nie­nie takich danych; zachę­ca­my do aktu­ali­za­cji Two­ich danych każ­do­ra­zo­wo, gdy nastą­pi w nich zmia­na, aby­śmy mogli prze­twa­rzać Two­je aktu­al­ne i pra­wi­dło­we dane.
 • pra­wo do usu­nię­cia danych (pra­wo do bycia zapo­mnia­nym) – możesz żądać usu­nię­cia danych, jeże­li (I)wycofałeś zgo­dę na ich prze­twa­rza­nie (jeśli pod­sta­wą prze­twa­rza­nia była zgo­da), (II) gdy dane prze­sta­ły być nie­zbęd­ne do celów, w któ­rych zosta­ły zebra­ne, (III) gdy wnio­słeś sprze­ciw wobec wyko­rzy­sty­wa­nia Two­ich danych w celach mar­ke­tin­go­wych, (IV) gdy dane są prze­twa­rza­ne nie­zgod­nie z prawem.
 • pra­wo od ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych – możesz żądać ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia Two­ich danych (I) gdy kwe­stio­nu­jesz pra­wi­dło­wość swo­ich danych, (II) gdy prze­twa­rza­nie jest nie­zgod­ne z pra­wem, ale nie chcesz usu­nię­cia swo­ich danych, (III) gdy dane prze­sta­ły być nie­zbęd­ne do celów, w któ­rych zosta­ły zebra­ne, ale może­my je prze­cho­wy­wać w celu usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny rosz­czeń, (IV) gdy wnio­słeś sprze­ciw wobec wyko­rzy­sty­wa­nia Two­ich danych (ogra­ni­czy­my prze­twa­rza­nie do cza­su roz­pa­trze­nia wniosku).
 • pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych – możesz wnieść taki sprze­ciw, gdy prze­twa­rza­my Two­je dane w opar­ciu o nasz praw­nie uza­sad­nio­ny interes.
 • pra­wo do prze­no­sze­nia danych – możesz żądać, by dane któ­re prze­twa­rza­my zosta­ły przez nas prze­nie­sio­ne do inne­go, wska­za­ne­go przez Cie­bie admi­ni­stra­to­ra, o ile jest to tech­nicz­ne możliwe.

Reali­za­cja każ­de­go z w/w upraw­nień oraz jej zakres i sytu­acje, w któ­rych moż­na z nich sko­rzy­stać wyni­ka­ją z prze­pi­sów pra­wa. Aby sko­rzy­stać z w/w upraw­nień nale­ży zło­żyć wnio­sek, na któ­ry odpo­wie­dzi udzie­li­my nie­zwłocz­nie, a naj­póź­niej w cią­gu mie­sią­ca od dnia otrzy­ma­nia wniosku.

W przy­pad­ku uzna­nia, że prze­twa­rza­my Two­je dane z naru­sze­niem obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa, masz pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nadzorczego.

 1. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA TWOICH DANYCH

W UNIFLORA Sp. z o.o. dba­my o bez­pie­czeń­stwo danych Użyt­kow­ni­ków oraz o ich pry­wat­ność. W związ­ku z tym wdro­ży­li­śmy odpo­wied­nie poli­ty­ki i pro­ce­du­ry, któ­re ogra­ni­cza­ją moż­li­wość wystą­pie­nia naru­szeń w zakre­sie prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych. Obo­wią­zu­ją­ce pro­ce­du­ry regu­lu­ją, by dostęp do Two­ich danych mia­ły tyl­ko oso­by upo­waż­nio­ne, a sys­te­my infor­ma­tycz­ne UNIFLORA Sp. z o.o. zosta­ły wypo­sa­żo­ne w odpo­wied­nie zabez­pie­cze­nia techniczne.

 1. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Nasz sklep wyko­rzy­stu­je tech­no­lo­gię Cookies w celu dosto­so­wa­nia ser­wi­su do Pań­stwa indy­wi­du­al­nych potrzeb. Moż­na zgo­dzić się na to, aby wpi­sa­ne przez Pań­stwa dane zosta­ły zapa­mię­ta­ne i w przy­pad­ku następ­nej wizy­ty nie trze­ba było ich ponow­nie wpi­sy­wać. Jeże­li nie zga­dza­ją się Pań­stwo na per­so­na­li­zo­wa­nie ser­wi­su, pro­po­nu­je­my wyłą­cze­nie obsłu­gi pli­ków Cookies w opcjach przeglądarki.

 

Jeśli nastą­pią jakie­kol­wiek zmia­ny w zakre­sie infor­ma­cji i pro­ce­sów zawar­tych w niniej­szym doku­men­cie UNIFLORA Sp. z o.o.  powia­do­mi Użyt­kow­ni­ków na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej. Pro­si­my jed­nak, aby każ­dy Użyt­kow­nik regu­lar­nie spraw­dzał naszą Poli­ty­kę prywatności.

Skip to content