ORIENTALNA

Kuchnia orientalna cieszy się w Polsce niesłabnącą popularnością. Wyraziste smaki i aromaty Chin, Tajlandii, Indii czy Japonii często goszczą na polskich stołach. Większa dostępność regionalnych przypraw, charakterystycznych dla tych regionów sprawia, że Polacy coraz bardziej zaznajamiają się z kuchnią Dalekiego Wschodu. By uzyskać te niezastąpione smaki, warto sięgać po sprawdzone, oryginalne składniki, z których korzystają azjatyccy kucharze. Ważnym elementem orientalnej kuchni są także dodatki, które nadają niepowtarzalnego charakteru potrawom. Są to między innymi świeże kiełki warzyw, które używane są w chińskiej kuchni od prawie pięciu tysięcy lat.

Kuchnia chińska

to przede wszyst­kim myśli filo­zo­ficz­ne, któ­re pod­kre­śla­ją, że żołą­dek zawsze powi­nien żyć w zgo­dzie z umy­słem, dzię­ki cze­mu pro­ces tra­wie­nia zacho­dzi pra­wi­dło­wo. Naj­lep­szą dro­gą do osią­gnię­cia tego sta­nu jest łącze­nie ze sobą wszyst­kich pię­ciu sma­ków – słod­kie­go, ostre­go, gorz­kie­go, sło­ne­go i kwa­śne­go. Dzię­ki mie­szan­kom przy­praw i odpo­wied­nich pro­duk­tów moż­na stwo­rzyć uni­ka­to­we dania, cie­szą­ce oko swo­im wyglą­dem oraz zachwy­ca­ją­cych nie­co­dzien­nym aromatem.

Kuchnia tajska,

tak samo jak cała kul­tu­ra i filo­zo­fia życia w Taj­lan­dii, cha­rak­te­ry­zu­je się łącze­niem w sobie przy­jem­no­ści i har­mo­nii. Podob­nie jak w kuch­ni chiń­skiej, taj­scy kucha­rze pra­wie każ­de two­rzo­ne przez sie­bie danie kom­po­nu­ją zgod­nie z zasa­dą pię­ciu sma­ków. Mie­sza­nie ze sobą sło­dy­czy, gorycz­ki, kwa­śno­ści, sło­no­ści i ostro­ści to odzwier­cie­dle­nie isto­ty uda­ne­go i speł­nio­ne­go życia. Sma­ki Taj­lan­dii to róż­no­rod­ność regio­nal­nych pro­duk­tów – od owo­ców morza i deli­kat­nych dodat­ków, po wyra­zi­ste mię­so wie­przo­we i chru­pią­ce warzy­wa. Kuch­nia taj­ska boga­ta jest w dodat­ki, takie jak świe­że zio­ła i kieł­ki, któ­re doda­ją potra­wom aro­ma­tu i war­to­ści odżywczych.

Kuchnia indyjska

to połą­cze­nie barw, sma­ków oraz aro­ma­tów. Waż­niej­szym od sztyw­nych gra­ma­tur jest odpo­wied­nie wyczu­cie i doświad­cze­nie w goto­wa­niu. Pod­sta­wą indyj­skich przy­sma­ków są spe­cy­ficz­ne przy­pra­wy, takie jak cur­ry, kolen­dra, cyna­mon, imbir, kar­da­mon czy sza­fran. Rodzaj dodat­ków, któ­re poda­je się do potraw, uza­leż­nio­ny jest od regio­nu kra­ju. Na pół­no­cy czę­ściej jada się chleb, ponie­waż na tych zie­miach popu­lar­ne jest upra­wia­nie psze­ni­cy. W połu­dnio­wych Indiach jako pod­sta­wa dania ser­wo­wa­ny jest ryż, do któ­re­go dobie­ra się wyra­zi­ste przy­pra­wy, świe­że owo­ce oraz warzywa.

Kuchnia japońska

to jed­na z naj­bar­dziej zna­nych i lubia­nych nad Wisłą kuch­ni azja­tyc­kich. Naj­bar­dziej zna­ną potra­wą z tego kra­ju jest sushi, w róż­nych odmia­nach. Innym bar­dzo popu­lar­nym daniem z Kra­ju Kwit­ną­cej Wiśni jest zupa ryb­na. Przy­rzą­dza­na na bazie dush, czy­li bulio­nu z ryb boni­to oraz wodo­ro­stów. Do naj­czę­ściej uży­wa­nych dodat­ków kuch­ni japoń­skiej nale­żą cur­ry, soja, wodo­ro­sty czy wasabi.

Kuchnia wietnamska

cha­rak­te­ry­zu­je się spe­cy­ficz­ną meto­dą przy­go­to­wy­wa­nia potraw – sma­żo­ne są na spe­cjal­nym woku, gdzie wszyst­kie wyko­rzy­sty­wa­ne skład­ni­ki mie­sza się ze sobą jed­no­cze­śnie. Naj­waż­niej­szym skład­ni­kiem więk­szo­ści dań jest odpo­wied­nio przy­go­to­wa­ny ryż, któ­ry ma gęstą, wręcz kle­istą kon­sy­sten­cję. Jako dodat­ki do nie­go sto­su­je się świe­że zio­ła i warzy­wa, któ­re nada­ją mu nie­po­wta­rzal­ne­go sma­ku i aro­ma­tu. Na pierw­szy plan dań z woka wycho­dzi cytru­so­wy posmak, uzy­ska­ny poprzez doda­wa­nie soku z limon­ki lub pal­czat­ki cytry­no­wej, czy­li tak zwa­nej tra­wy cytrynowej.

Żół­te cur­ry to esen­cjo­nal­ne danie, któ­re wywo­dzi się z kuch­ni taj­skiej. Danie z kur­cza­kiem i kieł­ka­mi faso­li mung jest szyb­kie i łatwe w przygotowaniu. 
Prze­nieś się wraz z nami w orien­tal­ną podróż kulinarną.

Kieł­ko­we curry

goto­wa­nie

 
Zobacz prze­pis
Skip to content