Zaufaj naturze

Liokiełki i liozioła do obiadu

Liokiełki i liozioła do obiadu

Goto­wa­ne, sma­żo­ne czy po pro­stu puree z ziem­nia­ków to naj­częst­szy doda­tek do pol­skich domo­wych obia­dów. Jeśli szu­kasz odmia­ny, spró­buj prze­pi­sów z lio­fi­li­zo­wa­ny­mi zio­ła­mi i kieł­ka­mi, któ­re odmie­nią każ­de danie! Auto­ry­tet kuli­nar­ny Mał­go­rza­to Puzio podej­mu­je wyzwa­nie i…

czy­taj dalej
Liofilizowane kiełki  z lodami

Liofilizowane kiełki z lodami

Kieł­ki koja­rzą się zazwy­czaj z potra­wa­mi wytraw­ny­mi, ewen­tu­al­nie z warzyw­ny­mi lub owo­co­wy­mi smo­othie. Doda­jąc je do róż­ne­go rodza­ju potraw, dostar­czasz swo­je­mu orga­ni­zmo­wi nie tyl­ko wie­lu wita­min, ale przede wszyst­kim moc sma­ku! A co jeśli doda­my je do lodów? Oka­zu­je się, że lody nie muszą być prze­ką­ską nie­da­ją­cą nasze­mu orga­ni­zmo­wi żad­nych war­to­ści odżyw­czych. Mogą być orzeź­wia­ją­ce, smacz­ne i zdro­we! W kolej­nym prze­pi­sie Mał­go­rza­ta Puzio, auto­ry­tet kuli­nar­ny przy­go­to­wu­je lody z uży­ciem lio­fi­li­zo­wa­nych kieł­ków sło­necz­ni­ka, kan­dy­zo­wa­nych owo­ców, mig­da­łów oraz lio­fi­li­zo­wa­nej mię­ty. Brzmi smacz­nie? Też tak myśli­my. Zapra­sza­my do oglądania.

czy­taj dalej
Naturalna kuchnia

Naturalna kuchnia

Natu­ral­ność w kuch­ni to nie­zwy­kle cen­na rzecz. Zapre­zen­tu­je Wam to Mał­go­rza­ta Puzio, dzien­ni­kar­ka oraz aktor­ka z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem. „Alfa­bet kuli­nar­ny Kur­ta Schel­le­ra” czy „Na ostrzu noża” to pro­gra­my, gdzie sce­na­riu­sze wycho­dzi­ły wła­śnie spod jej ręki. Lata…

czy­taj dalej
Kiełki dobre dla urody? Oczywiście!

Kiełki dobre dla urody? Oczywiście!

Powo­li czu­je­cie wio­snę za rogiem? Bo my tak. Po zimo­wym okre­sie, gdzie czę­sto jeste­śmy nara­że­ni na zmia­ny tem­pe­ra­tur, zim­ny wiatr, nasze wło­sy i skó­ra potrze­bu­ją sil­nej rege­ne­ra­cji. Na szczę­ście jest wie­le spo­so­bów na to, by przy­wró­cić im wital­ność. Czas na przy­go­to­wa­nie pla­nu dzia­ła­nia! Od cze­go zaczynamy?

czy­taj dalej
Kiełki — zastrzyk zdrowia!

Kiełki — zastrzyk zdrowia!

War­to sobie uzmy­sło­wić, że z tej maleń­kiej rośli­ny wyra­sta doj­rza­ła. Z nie­po­zor­ne­go nasio­na wyra­sta pęd, w któ­rym kon­cen­tru­je się wszyst­ko to, co najlepsze!

czy­taj dalej
Zakiełkuj w sobie dobre przyzwyczajenia!

Zakiełkuj w sobie dobre przyzwyczajenia!

Prze­peł­nio­ne przy­chod­nie lekar­skie, apte­ki zapeł­nio­ne cho­ry­mi, kicha­ją­cy pasa­że­ro­wie tram­wa­jów i auto­bu­sów? To popu­lar­ny obec­nie widok. Jeste­śmy w peł­ni sezo­nu zimo­we­go. Na dwo­rze chłod­na aura wraz ze zwięk­szo­ną wil­got­no­ścią powie­trza i czę­sty­mi wia­tra­mi zde­cy­do­wa­nie sprzy­ja­ją zacho­ro­wa­niom. Jak się bro­nić przed wirusami?

czy­taj dalej
Pora na kiełki pora

Pora na kiełki pora

Para­fra­zu­jąc Bene­dyk­ta Chmie­low­skie­go „Por jaki jest, każ­dy widzi” — ale czy wie­cie jakie zna­cze­nie mają dla zdro­wia kieł­ki pora?

czy­taj dalej
Lebiodka dobra na wszystko?

Lebiodka dobra na wszystko?

Lebiod­ka pospo­li­ta to popu­lar­nie nazy­wa­ne ore­ga­no. Zio­ło ma wie­le wła­ści­wo­ści kuli­nar­nych, ale też i zdro­wot­nych. Lecz­ni­cze zale­ty ore­ga­no nie są wyjąt­kiem, a może nawet być jed­nym z ziół, do któ­re­go zwró­cisz się o pomoc.

czy­taj dalej
TOP 5 kiełków na odchudzanie

TOP 5 kiełków na odchudzanie

Sty­czeń koja­rzy się z nowo­rocz­ny­mi posta­no­wie­nia­mi. Posta­no­wień może być wie­le — nie­któ­rzy z nas chcą schud­nąć, poczuć się lek­ko, zdro­wo się odży­wiać, dla­te­go zro­bi­li­śmy porów­na­nie skła­du kieł­ków. Po co? By wybrać te z naj­niż­szym indek­sem kalo­rycz­nym. Chce­cie zoba­czyć, któ­re kieł­ki może­cie jeść bez obaw? Zobaczcie!

czy­taj dalej
Fasola mung — fakty

Fasola mung — fakty

Kieł­ki faso­li mung są nie­oce­nio­nym źró­dłem biał­ka. Z powo­dze­niem możesz je sto­so­wać na suro­wo, ale też jako doda­tek w potra­wach kuch­ni chiń­skiej i wiet­nam­skiej. Dobrze sma­ku­ją na zim­no, jak i gorą­co. Jakie jesz­cze mają wartości?

czy­taj dalej
Zdrowe postanowienie noworoczne

Zdrowe postanowienie noworoczne

Począ­tek roku to dla więk­szo­ści z nas czas, w któ­rym wie­le sobie obie­cu­je­my: „Od stycz­nia zaczy­nam die­tę”, „Od Nowe­go Roku będę się zdro­wo odży­wiać”, „W 2020 będę ….”, a tutaj może­my sobie wybrać jacy będzie­my. Zdro­wi? Sil­ni? Szczu­plej­si? Oto dowo­dy na to, że w tych posta­no­wie­niach pomo­że Wam jedze­nie kieł­ków. Nie­moż­li­we? A jednak!

czy­taj dalej
Zioła na Święta

Zioła na Święta

Potra­wy świą­tecz­ne swo­im roz­prze­strze­nia­ją­cym się po całym domu aro­ma­tem two­rzą wyjąt­ko­wą atmos­fe­rę. Nie mogą obyć się one bez ziół, któ­re nada­ją im cha­rak­te­ry­stycz­ny smak. Dzi­siaj przed­sta­wia­my prze­pi­sy na kla­sycz­ne jak i alter­na­tyw­ne świą­tecz­ne potra­wy z wyko­rzy­sta­niem tra­dy­cyj­nych ziół oraz takich, któ­re na pierw­szy rzut oka mogą koja­rzyć się bar­dziej z wio­sen­ną sałat­ką niż wigi­lij­nym daniem.

czy­taj dalej
Strażniczka odporności — rukola

Strażniczka odporności — rukola

W okre­sie jesie­n­no-zimo­­wym jeste­śmy szcze­gól­nie nara­że­ni na spa­dek odpor­no­ści orga­ni­zmu, dla­te­go tak waż­ne jest, aby­śmy się­ga­li po zdro­we i peł­no­war­to­ścio­we posił­ki jaki dodat­ki do nich. Jed­nym z nich jest ruko­la czy­li rokiet­ta siewna.

czy­taj dalej
Melisa — nie tylko na sen

Melisa — nie tylko na sen

O meli­sie pisa­no już w sta­ro­żyt­no­ści. Ucze­ni uwa­ża­li, że jest to rośli­na przy­wra­ca­ją­ca siły wital­ne orga­ni­zmu. Zapach dzia­ła wabią­co na psz­czo­ły, dla­te­go czę­sto moż­na zna­leźć ją w pobli­żu pasiek. Pew­nie każ­dy wie, że ma ona dzia­ła­nie uspo­ka­ja­ją­ce, ale czy tylko?

czy­taj dalej
Tajemnicze liofilizowanie

Tajemnicze liofilizowanie

Lio­fi­li­za­cja to spo­sób utrwa­la­nia pro­duk­tów, któ­re są nie­od­por­ne na ogrze­wa­nie. Ten pro­ces gwa­ran­tu­je zacho­wa­nie wła­ści­wo­ści fizycz­nych, bio­lo­gicz­nych i che­micz­nych dane­go pro­duk­tu. Ze wzglę­du na szyb­kie przy­go­to­wa­nie i oszczęd­ność miej­sca posił­ki lio­fi­li­zo­wa­ne jedli kosmo­nau­ci i himalaiści. 

czy­taj dalej
Szpinak receptą na zdrowie

Szpinak receptą na zdrowie

W Two­jej die­cie bra­ku­je pota­su, żela­za, kwa­su folio­we­go, lub wita­mi­ny C? Zacznij jeść szpinak!
Jeże­li szpi­nak będzie czę­ściej w naszej die­cie może nam zastą­pić wie­le farmaceutyków.

czy­taj dalej
Wieczne przyprawy

Wieczne przyprawy

Świe­że zio­ła to jed­ne z naj­po­pu­lar­niej­szych przy­praw wyko­rzy­sty­wa­nych w domo­wej kuch­ni. Ich świe­ży smak i aro­mat ide­al­nie kom­po­nu­ją się z wie­lo­ma dodat­ka­mi i pod­sta­wo­wy­mi skład­ni­ka­mi dań. Oprócz tego pięk­nie zdo­bią kuchen­ne para­pe­ty czy bal­ko­no­we ogród­ki. Nie ma nic przy­jem­niej­sze­go niż świe­ża bazy­lia doda­na do sosu pomi­do­ro­we­go lub kil­ka list­ków mię­tych wrzu­co­nych do dzban­ka z lodo­wa­tą wodą. Nie­wie­lu jed­nak wie, że te wyjąt­ko­we rośli­ny obec­ne są w jadło­spi­sie czło­wie­ka już podob­no od pra­wie 500 000 lat. 

czy­taj dalej
Clean eating – trend czy świadome żywienie?

Clean eating – trend czy świadome żywienie?

Czy­sta die­ta lub ina­czej die­ta czy­ste­go jedze­nia pole­ga na wyeli­mi­no­wa­niu żyw­no­ści wyso­ko prze­two­rzo­nej pod­czas przy­go­to­wy­wa­nia codzien­nych posił­ków. Wzbu­dza ona wie­le kon­tro­wer­sji – jej skraj­ne odmia­ny i brak nad­zo­ru spe­cja­li­sty w sto­so­wa­niu die­ty mogą dopro­wa­dzić do poważ­nych pro­ble­mów zdro­wot­nych, szcze­gól­nie u dzieci. 

czy­taj dalej
Postanowienie – Będę jadł zdrowo!

Postanowienie – Będę jadł zdrowo!

Począ­tek roku mobi­li­zu­je każ­de­go do sta­wia­nia przed sobą nowych celów, tak­że tych zwią­za­nych z codzien­ną die­tą. Nie­ste­ty, nie łatwo jest z dnia na dzień prze­sta­wić swo­je nawy­ki żywie­nio­we na nowe tory, a orga­nizm prze­ko­nać do odsta­wie­nia szko­dli­wych pro­duk­tów. Jak prze­ko­nać sie­bie, a może z cza­sem swo­ich bli­skich do tego, że zdro­wa żyw­ność to nie tyl­ko mod­ny trend? 

czy­taj dalej
Zdrowie w zarodku – kiełki w domowej kuchni

Zdrowie w zarodku – kiełki w domowej kuchni

Nie tyl­ko pogo­da oddzia­łu­je na nasze samo­po­czu­cie, rów­nież skład­ni­ki codzien­nej die­ty sta­no­wią klu­czo­wy ele­ment wpły­wa­ją­cy na orga­nizm. Pozy­tyw­ny nastrój i lep­szy wygląd mogą zapew­nić świe­że i zdro­we warzy­wa, w tym tak­że kiełki. 

czy­taj dalej
Ciągle doskonalimy jakość, bezpieczeństwo produktu

Ciągle doskonalimy jakość, bezpieczeństwo produktu

Wszyst­ko zaczę­ło się od idei pro­duk­cji świe­żych kieł­ków, któ­re mogą tra­fić ze skle­pów pro­sto na sto­ły klien­tów. W cią­gu dwu­dzie­stu lat sta­li­śmy się lide­rem, któ­ry dostar­cza pro­duk­ty naj­wyż­szej, zawsze gwa­ran­to­wa­nej jakości.

czy­taj dalej
Skip to content