Mikroliście mizuny

Mikroliście mizuny

  Mikro­li­ście mizuny mają dość ostry, musz­tar­do­wy smak, zbli­żo­ny do aro­ma­tu gor­czy­cy. Nie są one jed­nak tak pikant­ne. Mizu­na nie jest zbyt popu­lar­na w Euro­pie, jed­nak czę­sto wyko­rzy­stu­je się ją w kra­jach azja­tyc­kich. Inną nazwą,...
Szpinak

Szpinak

  Szpi­nak jest deli­kat­ny w sma­ku, dla­te­go sto­su­je się go jako doda­tek nie tyl­ko do sała­tek, ale tak­że do dań mię­snych oraz zup. Jego liście dobrze kom­po­nu­ją się z inten­syw­ny­mi sera­mi oraz przyprawami. Pamiętaj Doda­jąc sała­tę do...
Rukola

Rukola

  Ruko­la ma cha­rak­te­ry­stycz­ny, lek­ko pikant­ny smak. Jej cha­rak­te­ry­stycz­ny aro­mat ide­al­nie pasu­je do deli­kat­nych sała­tek warzyw­nych, ale tak­że tych z dodat­kiem owo­ców. Czę­sto wyko­rzy­sty­wa­na jest tak­że w kuch­ni włoskiej...
Roszponka

Roszponka

  Rosz­pon­ka ma neu­tral­ny, lek­ko orze­cho­wy smak, dzię­ki cze­mu dobrze kom­po­nu­je się z wyra­zi­sty­mi warzy­wa­mi oraz aro­ma­tycz­ny­mi sera­mi. Jest tak­że dobrym dodat­kiem do zup i potraw mięsnych. Pamiętaj Doda­jąc sała­tę do róż­nych dań,...
Mikroliście buraka

Mikroliście buraka

  Mikro­li­ście buraka cenio­ne są za walo­ry sma­ko­we, ale war­to zazna­czyć, że są tak­że skarb­ni­cą wita­min i mine­ra­łów. Mikro­li­ście bura­ka mają deli­kat­ną, cha­rak­te­ry­stycz­nie czer­wo­ną łody­gę oraz podłuż­ne zie­lo­ne liście. Deli­kat­ne...
Skip to content