Szał­wia

to aro­ma­tycz­na przy­pra­wa, któ­ra czę­sto znaj­du­je zasto­so­wa­nia w daniach z dro­biu, ryb oraz jako doda­tek do zup czy omle­tów. Jej liście mają wyraź­ny, ostry i korzen­ny zapach, a tak­że pikant­ny, bar­dzo cha­rak­te­ry­stycz­ny smak. Tra­dy­cyj­nie szał­wię sto­su­je się w lecze­niu krwa­wie­nia dzią­seł, bólu gar­dła i niestrawności.

Jak zadbać o ziółko?

Postaw jeśli to moż­li­we w nasło­necz­nio­nym miej­scu o tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej oko­ło +21°C. Pod­le­waj czę­sto a dłu­żej zacho­wa świeżość.

Polecane przepisy
Czy wiesz, że?

…zamro­że­nie liści szał­wii w kost­kach lodu spra­wia, że rośli­na ta zacho­wu­je swój aro­mat znacz­nie dłużej.

Skip to content