Pie­trusz­ka

ma korzen­ny zapach oraz słod­ka­wy i cierp­ki smak. Czę­sto sto­so­wa­na jest jako doda­tek do goto­wych potraw jako deko­ra­cja, ale jest tak­że waż­nym skład­ni­kiem zup i dań mię­snych. W kuch­ni fran­cu­skiej natkę pie­trusz­ki wraz z łody­gą przy­sma­ża się krót­ko na ole­ju i poda­je jako aro­ma­tycz­ne uzu­peł­nie­nie do mięs i ryb.

Jak zadbać o ziółko?

Postaw jeśli to moż­li­we w nasło­necz­nio­nym miej­scu o tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej oko­ło +21°C. Pod­le­waj czę­sto a dłu­żej zacho­wa świeżość.

Polecane przepisy
Czy wiesz, że?

świe­żą pie­trusz­kę nale­ży doda­wać pod koniec goto­wa­nia, by nie stra­ci­ła ona swo­je­go aromatu.

Skip to content