Ore­ga­no

tra­dy­cyj­nie zwa­na lebiod­ką ma przy­jem­ny, aro­ma­tycz­ny zapach i korzen­ny, deli­kat­ny smak. Suszo­ne lub świe­że liście sto­su­je się naj­czę­ściej w kuch­ni wło­skiej, mek­sy­kań­skiej i hisz­pań­skiej, szcze­gól­nie jako przy­pra­wa do piz­zy. Sto­su­je się je tak­że do sała­tek, sosów, zup, owo­ców morza i potraw mię­snych. Ide­al­nie współ­gra z pie­przem i bazylią.

Jak zadbać o ziółko?

Postaw jeśli to moż­li­we w nasło­necz­nio­nym miej­scu o tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej oko­ło +21°C. Pod­le­waj czę­sto a dłu­żej zacho­wa świeżość.

Polecane przepisy
Czy wiesz, że?

ore­ga­no wyko­rzy­sty­wa­ne jest do przy­pra­wia­nia wyro­bów alko­ho­lo­wych. Doda­je się je do wód­ki, likie­rów i wina.

Skip to content