Mie­szan­ka Stir Fry

to uni­kal­ne połą­cze­nie kieł­ków socze­wi­cy, faso­li Mung oraz cie­cior­ki, któ­re prze­zna­czo­ne są do poda­wa­nia na cie­pło. Kieł­ki mają deli­kat­ny smak, któ­ry dobrze kom­po­nu­je się z kur­cza­kiem, ryba­mi, ryżem czy kaszą. Są boga­te w kwas folio­wy, B1, miedź, man­gan, fos­for oraz wita­mi­nę B6. Kieł­ki Stir fry są tak­że źró­dłem błon­ni­ka pokarmowego.

Wartości odżywcze

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom Naszych Klien­tów wyko­na­li­śmy bada­nia w akre­dy­to­wa­nym labo­ra­to­rium pod kątem okre­śle­nia war­to­ści odżyw­czych, wita­min w naszych produktach.

W celach infor­ma­cyj­nych umie­ści­li­śmy peł­ną tabe­lę war­to­ści odżyw­czych na ety­kie­tach. Wyni­ki badań dla kieł­ków stir-fry przed­sta­wia­ją się następująco:

War­to­ści odżyw­cze w 100 g produktu

War­tość energetyczna 541 kJ / 128 kcal
Tłuszcz
w tym kwa­sy tłuszcz. nasycone
0,3 g
0,1 g
Węglo­wo­da­ny
w tym cukry
19,2 g
2,4 g
Błon­nik 5,2 g
Biał­ko 9,6 g
Sól 0 g
Kwas folio­wy 126 µg (63% *)
Tia­mi­na 0,2 mg (18% *)
Wita­mi­na B6 0,25 mg (18% *)
Miedź 0,35 mg (35% *)
Man­gan 0,52mg (26% *)
Fos­for 118,6 mg (17% *)

* Dzien­ne Refe­ren­cyj­ne War­to­ści Spo­ży­cia wita­min i skład­ni­ków mine­ral­nych (dla oso­by dorosłej)

Polecane przepisy

Risot­to z kieł­ka­mi Stir-Fry

Maka­ron z kieł­ka­mi Stir Fry

Nale­śni­ki z kieł­ka­mi i sosem pomidorowym

Czy wiesz, że?

By zacho­wać świe­żość kieł­ków kucha­rze z Azji łączą je z mary­na­tą z octu, czosn­ku, szczy­pior­ku, chi­li i innych przepraw.

Skip to content