Meli­sa

ma aro­ma­tycz­ny, odświe­ża­ją­cy zapach i smak. Jej liść­mi przy­pra­wia się sałat­ki, soki, warzy­wa a nawet zupy. Nada­je spe­cy­ficz­ne­go, cytry­no­we­go aro­ma­tu potra­wom z ryb i dro­biu. Meli­sę doda­je się pod sam koniec goto­wa­nia, żeby nie stra­ci­ła swo­ich walo­rów sma­ko­wych i odżyw­czych. Jest też zna­ko­mi­tym dodat­kiem do lek­kich śniadań.

Jak zadbać o ziółko?

Postaw jeśli to moż­li­we w nasło­necz­nio­nym miej­scu o tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej oko­ło +21°C. Pod­le­waj czę­sto a dłu­żej zacho­wa świeżość.

Polecane przepisy
Czy wiesz, że?

liście meli­sy nale­ży prze­cho­wy­wać w ciem­nych, szczel­nie zamknię­tych naczyniach.

Skip to content