Kieł­ki pora

Kieł­ki pora mają pikant­ny smak, dla­te­go dobrze kom­po­nu­ją się z kre­mo­wy­mi ser­ka­mi, twa­ro­ga­mi oraz deli­kat­ny­mi sałat­ka­mi. Są boga­tym źró­dłem błon­ni­ka pokar­mo­we­go i biał­ka, a tak­że wita­mi­ny B6 oraz kwa­su foliowego.

Wartości odżywcze

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom Naszych Klien­tów wyko­na­li­śmy bada­nia w akre­dy­to­wa­nym labo­ra­to­rium pod kątem okre­śle­nia war­to­ści odżyw­czych, wita­min w naszych produktach.

W celach infor­ma­cyj­nych umie­ści­li­śmy peł­ną tabe­lę war­to­ści odżyw­czych na ety­kie­tach. Wyni­ki badań dla kieł­ków pora przed­sta­wia­ją się następująco:

War­to­ści odżyw­cze w 100 g produktu

War­tość energetyczna 111 kJ / 26 kcal
Tłuszcz
w tym kwa­sy tłuszcz. nasycone
0,5 g
<0,1 g
Węglo­wo­da­ny
w tym cukry
1,6 g
1,6 g
Błon­nik 2,4 g
Biał­ko 2,7 g
Sól 0,06 g
Wita­mi­na B6 0,226 mg (16,1%*)
Kwas folio­wy 121 µg (60,5% *)

* Dzien­ne Refe­ren­cyj­ne War­to­ści Spo­ży­cia wita­min i skład­ni­ków mine­ral­nych (dla oso­by dorosłej)

 

Polecane przepisy

Nale­śni­ki z kieł­ka­mi i sosem pomidorowym

Rola­da scha­bo­wa z kieł­ka­mi i świe­żą bazylią

Czy wiesz, że?

Kieł­ki są lepiej przy­swa­jal­ne przez orga­nizm niż same ziarna.

Skip to content