Kieł­ki groszku

Roz­po­znać moż­na po lek­ko słod­kim sma­ku oraz chru­pią­cej kon­sy­sten­cji. Dosko­na­le nada­ją się do sała­tek, kana­pek. Bar­dzo dobrze kom­po­nu­ją się z pasta­mi. Zawie­ra­ją w sobie duże ilo­ści kwa­su foliowego.

Wartości odżywcze

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom Naszych Klien­tów wyko­na­li­śmy bada­nia w akre­dy­to­wa­nym labo­ra­to­rium pod kątem okre­śle­nia war­to­ści odżyw­czych, wita­min w naszych produktach.

W celach infor­ma­cyj­nych umie­ści­li­śmy peł­ną tabe­lę war­to­ści odżyw­czych na ety­kie­tach. Wyni­ki badań dla kieł­ków grosz­ku przed­sta­wia­ją się następująco:

War­to­ści odżyw­cze w 100 g produktu

War­tość energetyczna 93 kJ / 22 kcal
Tłuszcz
w tym kwa­sy tłuszcz. nasycone
0,1 g
< 0,1 g
Węglo­wo­da­ny
w tym cukry
0,9 g
0,8 g
Błon­nik 1,8 g
Biał­ko 3,5 g
Sól 0,01 g
Kwas folio­wy 141 µg (70,5% *)

* Dzien­ne Refe­ren­cyj­ne War­to­ści Spo­ży­cia wita­min i skład­ni­ków mine­ral­nych (dla oso­by dorosłej)

Polecane przepisy
Czy wiesz że?

Kieł­ki są lepiej przy­swa­jal­ne przez orga­nizm niż same ziarna.

Skip to content