Kieł­ki faso­li Mung

są nie­zwy­kle chru­pią­ce, o bar­dzo deli­kat­nym, aksa­mit­nym sma­ku. Sta­no­wią dosko­na­ły doda­tek do zup, sała­tek oraz dań poda­wa­nych na cie­pło. Faso­la Mung jest cen­nym źró­dłem kwa­su foliowego.

Wartości odżywcze

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom Naszych Klien­tów wyko­na­li­śmy bada­nia w akre­dy­to­wa­nym labo­ra­to­rium pod kątem okre­śle­nia war­to­ści odżyw­czych, wita­min w naszych produktach.

W celach infor­ma­cyj­nych umie­ści­li­śmy peł­ną tabe­lę war­to­ści odżyw­czych na ety­kie­tach. Wyni­ki badań dla kieł­ków Faso­li Mung przed­sta­wia­ją się następująco:

War­to­ści odżyw­cze w 100 g produktu

War­tość energetyczna 76 kJ / 18 kcal
Tłuszcz
w tym kwa­sy tłuszcz. nasycone
0,1 g
0 g
Węglo­wo­da­ny
w tym cukry
1,9 g
1,9 g
Błon­nik 1 g
Biał­ko 1,9 g
Sól 0 g
Kwas folio­wy 60,8 µg (30% *)

* Dzien­ne Refe­ren­cyj­ne War­to­ści Spo­ży­cia wita­min i skład­ni­ków mine­ral­nych (dla oso­by dorosłej)

Polecane przepisy

Nale­śni­ki z kieł­ka­mi i sosem pomidorowym

Rola­da scha­bo­wa z kieł­ka­mi i świe­żą bazylią

Pie­ro­gi z kieł­ka­mi faso­li Mung i cebulką

Maka­ron ryżo­wy z warzy­wa­mi i kiełkami

Czy wiesz, że?

W kieł­ku­ją­cych nasio­nach uak­tyw­nia­ne są enzy­my, dzię­ki któ­rym powsta­ją duże ilo­ści witamin.

Skip to content