Kieł­ki Duo na patelnię

For­mu­ła DUO na patel­nię to kom­po­zy­cja kieł­ków, któ­re ide­al­nie pasu­ją do dań poda­wa­nych na cie­pło. Takie połą­cze­nie umoż­li­wia szyb­kie i pro­ste uzu­peł­nie­nie codzien­nych dań o war­to­ścio­we dodat­ki. Kieł­ki są źró­dłem cen­nych skład­ni­ków odżywczych.

Wartości odżywcze

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom Naszych Klien­tów wyko­na­li­śmy bada­nia w akre­dy­to­wa­nym labo­ra­to­rium pod kątem okre­śle­nia war­to­ści odżyw­czych, wita­min w naszych produktach.

W celach infor­ma­cyj­nych umie­ści­li­śmy peł­ną tabe­lę war­to­ści odżyw­czych na ety­kie­tach. Wyni­ki badań dla kieł­ków DUO na patel­nię przed­sta­wia­ją się następująco:

Stir Fry
War­to­ści odżyw­cze w 100 g produktu

War­tość energetyczna 541 kJ / 128 kcal
Tłuszcz
w tym kwa­sy tłuszcz. nasycone
0,3 g
0,1 g
Węglo­wo­da­ny
w tym cukry
19,2 g
2,4 g
Błon­nik 5,2 g
Biał­ko 9,6 g
Sól 0 g
Kwas folio­wy 126 µg (63% *)
Tia­mi­na 0,2 mg (18% *)
Wita­mi­na B6 0,25 mg (18% *)
Miedź 0,35 mg (35% *)
Man­gan 0,52mg (26% *)
Fos­for 118,6 mg (17% *)

* Dzien­ne Refe­ren­cyj­ne War­to­ści Spo­ży­cia wita­min i skład­ni­ków mine­ral­nych (dla oso­by dorosłej)

Faso­la Mung
War­to­ści odżyw­cze w 100 g produktu

War­tość energetyczna 76 kJ / 18 kcal
Tłuszcz
w tym kwa­sy tłuszcz. nasycone
0,1 g
0 g
Węglo­wo­da­ny
w tym cukry
1,9 g
1,9 g
Błon­nik 1 g
Biał­ko 1,9 g
Sól 0 g
Kwas folio­wy 60,8 µg (30% *)

* Dzien­ne Refe­ren­cyj­ne War­to­ści Spo­ży­cia wita­min i skład­ni­ków mine­ral­nych (dla oso­by dorosłej)

Polecane przepisy

Maka­ron ryżo­wy z warzy­wa­mi i kiełkami

Risot­to z kieł­ka­mi i Stir-Fry

Maka­ron z kieł­ka­mi Stir Fry

Pie­ro­gi z kieł­ka­mi faso­li Mung i cebulką

Czy wiesz, że?

Kieł­ki sło­necz­ni­ka są goto­we do spo­ży­cia w cią­gu sied­miu dni od posadzenia.

Skip to content