Bazy­lia

jest jed­nym z naj­bar­dziej popu­lar­nych ziół wyko­rzy­sty­wa­nych w kuch­ni. Jej liście są bar­dzo aro­ma­tycz­ne, począt­ko­wo gorz­ka­we, po chwi­li lek­ko słod­kie. Bazy­lia nada­je wyjąt­ko­wy smak zupom i sałat­kom warzyw­nym. Chęt­nie doda­wa­na jest tak­że do mięs i owo­ców morza. Cenio­na jest jako doda­tek do dań wło­skich, w szcze­gól­no­ści spaghetti.

Jak zadbać o ziółko?

Postaw jeśli to moż­li­we w nasło­necz­nio­nym miej­scu o tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej oko­ło +21°C. Pod­le­waj czę­sto a dłu­żej zacho­wa świeżość.

Polecane przepisy
Czy wiesz, że?

za spe­cy­ficz­ny smak bazy­lii odpo­wia­da­ją znaj­du­ją­ce się w liściach olej­ki eteryczne.

Skip to content