Poli­ty­ka pli­ków “cookies” ser­wi­su www.uniflora.com.pl

1. Poprzez piki “cookies” nale­ży rozu­mieć dane infor­ma­tycz­ne prze­cho­wy­wa­ne w urzą­dze­niach koń­co­wych użyt­kow­ni­ków, prze­zna­czo­ne do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych. W szcze­gól­no­ści są to pli­ki tek­sto­we, zawie­ra­ją­ce nazwę stro­ny inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny numer.
2. Ser­wis nie zbie­ra w spo­sób auto­ma­tycz­ny żad­nych infor­ma­cji, z wyjąt­kiem infor­ma­cji zawar­tych w pli­kach cookies.
3. Pli­ki cookies prze­zna­czo­ne są do korzy­sta­nia ze stron ser­wi­su. Ope­ra­tor wyko­rzy­stu­je te pli­ki do:
a) moż­li­wo­ści logo­wa­nia i utrzy­my­wa­nia sesji użyt­kow­ni­ka na każ­dej kolej­nej stro­nie ser­wi­su
b) dopa­so­wa­nia zawar­to­ści stro­ny inter­ne­to­wej do indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ka, przede wszyst­kim pli­ki te roz­po­zna­ją jego urzą­dze­nie, aby zgod­nie z jego pre­fe­ren­cja­mi wyświe­tlić stro­nę
c) do two­rze­nia ano­ni­mo­wych sta­ty­styk z wyłą­cze­niem moż­li­wo­ści iden­ty­fi­ka­cji użyt­kow­ni­ka.
4. Pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne przez part­ne­rów ope­ra­to­ra stro­ny inter­ne­to­wej, w tym w szcze­gól­no­ści użyt­kow­ni­ków stro­ny inter­ne­to­wej, pod­le­ga­ją ich wła­snej poli­ty­ce pry­wat­no­ści.
5. W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo powie­rzo­nych nam danych opra­co­wa­li­śmy wewnętrz­ne pro­ce­du­ry i zale­ce­nia, któ­re mają zapo­biec udo­stęp­nie­niu danych oso­bom nie­upo­waż­nio­nym. Kon­tro­lu­je­my ich wyko­ny­wa­nie i sta­le spraw­dza­my ich zgod­ność z odpo­wied­ni­mi akta­mi praw­ny­mi — usta­wą o ochro­nie danych oso­bo­wych, usta­wą o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną, a tak­że wszel­kie­go rodza­ju aktach wyko­naw­czych i aktach pra­wa wspól­no­to­we­go
6. Stan­dar­do­wo opro­gra­mo­wa­nie słu­żą­ce do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych domyśl­nie dopusz­cza umiesz­cza­nie pli­ków cookies na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nio­ne przez Użyt­kow­ni­ka w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tycz­ną obsłu­gę “cookies” w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym prze­sła­niu na urzą­dze­nia użyt­kow­ni­ka.
7. Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su mogą doko­nać w każ­dym cza­sie zmia­ny usta­wień doty­czą­cych pli­ków cookies. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsłu­gi pli­ków cookies dostęp­ne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej).
Przy­kła­do­we opcje edy­to­wa­nia w popu­lar­nych prze­glą­dar­kach:
- Mozil­la Fire­fox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
- Inter­net Explo­rer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
- Google Chro­me:
www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
- Safa­ri: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
8. Ope­ra­tor Ser­wi­su infor­mu­je, że zmia­ny usta­wień w prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej użyt­kow­ni­ka mogą unie­moż­li­wić popraw­ne dzia­ła­nie Stron Internetowych.

Skip to content