Jak spać, żeby się wyspać?

Jak spać, żeby się wyspać?

Zaufaj naturze Jak spać, żeby się wyspać? Znasz to uczu­cie, gdy rano dzwo­ni budzik, a łóż­ko przy­cią­ga tak moc­no, że wsta­nie z nie­go gra­ni­czy z cudem? Wie­le wska­zu­je na to, że Two­ja rege­ne­ra­cja pod­czas snu nie prze­bie­gła zbyt dobrze....
5  powodów dla których warto praktykować Jogę

5 powodów dla których warto praktykować Jogę

Zaufaj naturze 5 powodów dla których warto praktykować Jogę Joga jest sta­ro­żyt­ną indyj­ską prak­ty­ką, któ­rej począt­ki się­ga­ją tysię­cy lat wstecz. Samo sło­wo „Joga” ozna­cza „zjed­no­cze­nie” a tak­że „zjed­no­cze­nie z bosko­ścią”. Zosta­ła...
Trening na dwóch kółkach

Trening na dwóch kółkach

Zaufaj naturze Trening na dwóch kółkach Jeśli chcesz stra­cić kil­ka kilo­gra­mów przed latem, jaz­da na rowe­rze jest świet­nym pomy­słem. Bez zna­cze­nia czy wska­ku­jesz na rower i robisz dłu­gą, spo­koj­ną tra­sę, a może krót­ki, ale inten­syw­ny...
Najłatwiejszy sposób na codzienny trening?

Najłatwiejszy sposób na codzienny trening?

Zaufaj naturze Najłatwiejszy sposób na codzienny trening? Nie zno­sisz siłow­ni? Dobre wie­ści: cho­dze­nie może być dobrym treningiem!Ludzie czę­sto trak­tu­ją spa­cer jako for­mę rekre­acji, a nie jako sport. Zda­ją się zapo­mi­nać jed­nak, że ćwi­cze­nia nie...
6 sposobów na zgubienie zbędnych centymetrów

6 sposobów na zgubienie zbędnych centymetrów

Zaufaj naturze 6 sposobów na zgubienie zbędnych centymetrów Jak zrzu­cić zbęd­ne cen­ty­me­try? Oto 6 pomoc­nych tri­ków, któ­re z łatwo­ścią wdro­żysz do swo­ich dzien­nych rytu­ałów. Nowe, małe, zdro­we przy­zwy­cza­je­nia, któ­re mogą mieć zna­cze­nie! 1....
Dlaczego w domu łatwo jest ćwiczyć nogi?

Dlaczego w domu łatwo jest ćwiczyć nogi?

Zaufaj naturze Dlaczego w domu łatwo jest ćwiczyć nogi? Pra­ca w domu pozwa­la wyeli­mi­no­wać wszyst­kie nie­koń­czą­ce się wymów­ki, któ­re sto­ją mię­dzy nami a zdrow­szym, szczę­śliw­szym sty­lem życia. Jeśli nadal macie pro­ble­my...
Skip to content