Liokiełki i liozioła do obiadu

Goto­wa­ne, sma­żo­ne czy po pro­stu puree z ziem­nia­ków to naj­częst­szy doda­tek do pol­skich domo­wych obia­dów. Jeśli szu­kasz odmia­ny, spró­buj prze­pi­sów z lio­fi­li­zo­wa­ny­mi zio­ła­mi i kieł­ka­mi, któ­re odmie­nią każ­de danie! Auto­ry­tet kuli­nar­ny Mał­go­rza­to Puzio podej­mu­je wyzwa­nie i przed­sta­wia kil­ka pomy­słów na to, jak uroz­ma­icić obia­do­we prze­pi­sy. Sto­so­wa­nie kieł­ków w die­cie to nie tyl­ko nie­sa­mo­wi­te korzy­ści zdro­wot­ne, ale rów­nież pysz­ny smak. Alter­na­ty­wą dla świe­żych kieł­ków są lio­fi­li­zo­wa­ne. Jakie korzy­ści nie­sie ze sobą uży­wa­nie tych produktów?

Pro­ces lio­fi­li­za­cji pozwa­la nam cie­szyć się sma­kiem kieł­ków każ­de­go dnia. Jest to wygod­na i nowo­cze­sna tech­no­lo­gia, dzię­ki któ­rej zacho­wu­ją one kolor, smak, a co naj­istot­niej­sze aż w 90% war­to­ści odżyw­cze i wita­mi­ny! Dla­cze­go uży­wa­nie pro­duk­tów lio­fi­li­zo­wa­nych jest wygod­ne? Ponie­waż mają one dłu­gi ter­min przy­dat­no­ści, a w cza­sie
obrób­ki natych­miast prze­kształ­ca­ne są w świe­że, ponie­waż z powro­tem wchła­nia­ją wilgoć.

Lio­fi­li­zo­wa­ne kieł­ki może­cie zamó­wić na naszej stro­nie: https://sklep434321.shoparena.pl

Skip to content