Liofilizowane kiełki z lodami

Kieł­ki koja­rzą się zazwy­czaj z potra­wa­mi wytraw­ny­mi, ewen­tu­al­nie z warzyw­ny­mi lub owo­co­wy­mi smo­othie. Doda­jąc je do róż­ne­go rodza­ju potraw, dostar­czasz swo­je­mu orga­ni­zmo­wi nie tyl­ko wie­lu wita­min, ale przede wszyst­kim moc sma­ku! A co jeśli doda­my je do lodów? Oka­zu­je się, że lody nie muszą być prze­ką­ską nie­da­ją­cą nasze­mu orga­ni­zmo­wi żad­nych war­to­ści odżyw­czych. Mogą być orzeź­wia­ją­ce, smacz­ne i zdro­we! W kolej­nym prze­pi­sie Mał­go­rza­ta Puzio, auto­ry­tet kuli­nar­ny przy­go­to­wu­je lody z uży­ciem lio­fi­li­zo­wa­nych kieł­ków sło­necz­ni­ka, kan­dy­zo­wa­nych owo­ców, mig­da­łów oraz lio­fi­li­zo­wa­nej mię­ty. Brzmi smacz­nie? Też tak myśli­my. Zapra­sza­my do oglądania.

Kieł­ki może­cie zamó­wić na naszej stro­nie: https://sklep434321.shoparena.pl

Skip to content