Naturalna kuchnia

Natu­ral­ność w kuch­ni to nie­zwy­kle cen­na rzecz. Zapre­zen­tu­je Wam to Mał­go­rza­ta Puzio, dzien­ni­kar­ka oraz aktor­ka z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem. „Alfa­bet kuli­nar­ny Kur­ta Schel­le­ra” czy „Na ostrzu noża” to pro­gra­my, gdzie sce­na­riu­sze wycho­dzi­ły wła­śnie spod jej ręki. Lata pra­cy w tele­wi­zji dały nie­zwy­kłe zaple­cze wie­dzy kuli­nar­nej, któ­re będzie­my pre­zen­to­wać wraz z Mał­go­rza­tą Puzio na naszym blo­gu. Na pierw­szy ogień zapra­sza­my na odci­nek z uży­ciem naszych kiełków.

Kieł­ki może­cie zamó­wić na naszej stro­nie: https://sklep434321.shoparena.pl

Skip to content