Szybka pizza z patelni

4 porcje

25 minut

ŁATWY

4 goto­we spody do pizzy

Skład­ni­ki sos:
oliwa
2 ząb­ki czosnku
2 pusz­ki pokro­jo­nych pomidorów
3 łyżecz­ki suszo­ne­go oregano
kil­ka list­ków świe­żej bazylii
2 łyżecz­ki cukru
sól i pieprz

Dodat­ki:
2 kul­ki mozzarelli
kil­ka pla­strów szyn­ki dłu­go dojrzewającej
kieł­ki brokułu

Zacznij od ugo­to­wa­nia sosu. Możesz przy­go­to­wać go sam i my przed­sta­wia­my nasz spraw­dzo­ny prze­pis lub wyko­rzy­stać pas­sa­tę. Do garn­ka wlej solid­ny chlust oli­wy i ząb­ki czosn­ku, któ­re mają się lek­ko zaru­mie­nić w roz­grza­nej oli­wie. Kie­dy zaczną nabie­rać kolo­ru dodaj jed­nym szyb­kiem ruchem pomi­do­ry. Dodaj przy­pra­wy: cukier, sól, pieprz oraz ore­ga­no. Zostaw sos, niech nabie­ra mocy i sma­ku. Na koniec porwij i dodaj kil­ka list­ków świe­żej bazy­lii. Jest goto­wy gdy sta­now­czo zre­du­ku­je swo­ją objętość.

Roz­grzej patel­nię i połóż na niej goto­wy pla­cek piz­zy. Możesz go zna­leźć bez pro­ble­my w dużych mar­ke­tach. Świet­nie sma­ku­je, jest bar­dzo pro­sty w uży­ciu i zaosz­czę­dzi Twój czas. Wystar­czy, że będziesz go sma­żyć na śred­nim ogniu, bez uży­cia żad­ne­go tłusz­czu. Plac­ki są czymś pomię­dzy tra­dy­cyj­nym cia­stem do piz­zy, a pod­pło­my­ka­mi. Posma­ruj gór­ną część plac­ka sosem, roz­łóż kawał­ki moz­za­rel­li, połóż dobrej jako­ści szyn­kę. Przy­kryj całość szklan­ką pokryw­ką na oko­ło 5–6 minut. Czyż to nie było pro­ste? Po upły­wie tego cza­su piz­za jest goto­wa. Miłym dodat­kiem do piz­zy jest doda­nie np. świe­żej ruko­li. My doda­je­my chru­pią­ce i lek­ko ostre kieł­ki bro­ku­łu. Doda­ją piz­zy pysz­nej świe­żo­ści i mnó­stwa wita­min. Smacznego!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Zielona bomba witamin

Zielona bomba witamin

Zie­lo­na bom­ba witamin1,5 szklan­ka wody 2 pomarańcze1 cytry­na lub 1 limonka3 gar­ści jar­mu­żu 2 grusz­ki 2 kiwi2 gar­ści kieł­ków bro­ku­ła­Sło­wem wstę­pu, nim zacznie­my przy­go­to­wać nasze smo­othie, kil­ka powo­dów dla­cze­go wła­śnie z jar­mu­żem? Jest nisko­ka­lo­rycz­ny i boga­ty w…

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Skip to content